search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Domarnämnden oenig om chefsposten i försvarsunderrättelsedomstolen

Domarnämnden har fattat beslut om förslag till ordförande och administrativ chef i Försvarsunderrättelsedomstolen. Men tre ledamöter var skiljaktiga.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och riksdagsledamoten Maria Abrahamsson ansåg att det var uteslutet att föreslå Maria Hedegård, som är rättschef i Försvarsdepartementet, till ordförandetjänsten. F.d. riksdagsledamoten Sören Lekberg anslöt sig till deras skiljaktiga mening i fråga om Hedegård.

Enligt dem finns det skäl att uppställa lämplighetskrav som går utöver vad som annars fordras för en domarbefattning, när det gäller en myndighet som Försvarsunderrättelsedomstolen, som är beroende av allmänhetens förtroende för att fullgöra sin verksamhet.

”Med hänsyn till allmänhetens begränsade insyn i domstolens verksamhet är det av yttersta vikt att ordföranden i fråga om självständighet och opartiskhet åtnjuter ett mycket högt förtroende hos allmänheten”, skriver Anne Ramberg och Maria Abrahamsson och fortsätter: ”När det gäller Maria Hedegård måste det anses uteslutet att hon i direkt anslutning till 20 års tjänstgöring i Försvarsdepartementet skulle kunna komma ifråga för den aktuella tjänsten”. ”Hon har från denna tid fått […] lysande vitsord av generaldirektören för FRA, ställföreträdare för den part vars ansökningar om signalspaning domstolen har att pröva”, påpekar de särskilt.

De skiljaktiga ledamöterna ifrågasätter inte Maria Hedegårds personliga integritet eller kunskaper på området. Men de anser att de höga och särskilda kraven på ordföranden i en specialdomstol som Försvarsunderrättelsedomstolen måste beaktas. ”Att sätta upp Maria Hedegård på förslag till anställning som ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen skulle riskera, för att inte säga undergräva, allmänhetens förtroende för domstolens oberoende och ordförandens opartiskhet”, skriver Maria Abrahamsson och Anne Ramberg i sin skiljaktiga mening.

Maria Abrahamsson och Anne Ramberg ansåg att inte heller någon av de övriga behöriga sökande borde komma i fråga som ordförande i Försvarsunder­rättelsedomstolen, eftersom de inte nådde upp till de höga kunskaps- och erfarenhetskraven på de särskilda områden som krävs just i Försvarsunderrättelsedomstolen.

Men enligt Domarnämndens majoritet är det inte nämndens sak att pröva frågan om lämplighet. Huruvida det ur allmän förtroendesynpunkt alls kan anses lämpligt att ordföranden närmast kommer från en lång och kvalificerad tjänstgöring i Försvarsdepartementet är en fråga som svårligen låter sig prövas inom ramen för nämndens skicklighetsbedömning, skriver nämndens majoritet.

Annons
Annons