search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2013

4. Det har ålegat advokat att, till undvikande av rättsförlust, överklaga beslut även om besked från klienten inte förelegat. Erinran. Skiljaktig mening.

Bakgrund

Advokatsamfundet har mottagit handlingar från Migrationsverket av vilka framgår att advokat A uppförts på verkets förteckning rörande offentliga biträden som är uppsatta för uppföljning och kontroll. Migrationsverket har bilagt brev som verket skickat till A. Av breven framgår bl.a. följande.

Den 11 september 2012 beslutade Migrationsverket att avslå A:s klients ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd samt att utvisa klienten. Den 18 september 2012 underrättades klienten om Migrationsverkets beslut. Beslutet vann laga kraft den 9 oktober 2012.

Enligt Migrationsverket har klienten framfört klagomål på A:s hantering av ärendet. Klienten har uppgett att denne uppsökt A för att få hjälp med överklagandet direkt efter underrättelsen, men att A inte hade tid vid det tillfället. Därefter har klienten försökt nå A via telefonsamtal och sms utan att A hört av sig.

Migrationsverket har av A fått ett svar med förklaringen att klienten inte återkommit efter hans kontaktförsök och att han inte utan fullmakt kunde överklaga ärendet. Verket anser att den omständigheten att biträdet inte erhållit fullmakt från den sökande inte innebär att biträdet är förhindrad att klaga för den sökandens räkning. Om den sökande inte klart uttryckt önskemål om att denne inte vill överklaga ett beslut som går honom emot, och inte går att nå innan klagotiden går ut, får det anses åligga biträdet att klaga på beslutet. Migrationsverket anser därmed att A, genom att inte överklaga verkets beslut, inte tillvaratagit sin klients intresse på sådant sätt som kan förutsättas.

Advokatens yttrande

I yttrande daterat den 20 juni 2013 anför A bl.a. följande.

Han anser inte att det finns skäl att ifrågasätta lämpligheten som offentligt biträde i migrationsärenden.

Klienten kom till Sverige som ensamkommande barn och lämnade uppgiften att han var född 1994. Han fick sent omsider en god man då han bedömdes som minderårig. Efter utredning från skola, språkanalys, och socialtjänst, varvid i yttrande angavs att ”han har själv till sina kompisar uppgett att han är 24 år”, överfördes han till annat boende. A fick inte tillgång till telefon till klienten. Inte heller den tidigare gode mannen hade sådana uppgifter.

A skrev den 11 september 2012 brev till klienten och begärde, för att utreda klientens vilja, att denne omgående skulle ta kontakt.

Migrationsverket meddelade inte klientens adress inför att gode mannens uppdrag upphörde, och inte heller hon hade kännedom om hans adress eller boende.

Någon kontakt med eller från klienten i form av sms eller telefonsamtal har inte funnits utan det skedde först den 7 november 2013. Då hade tiden för överklagande gått ut. Han meddelade klienten att denne skulle ha återkommit tidigare, men han fick inte något uppdrag att överklaga.

A har till yttrandet bilagt en skrivelse han gett in till Migrationsverket, i vilken anförs bl.a. följande. 

Migrationsverkets beslut om avslag på ansökan om uppehållstillstånd kom den 11 september 2012.

Han hade telefonkontakt med gode mannen, men hon hade ingen kännedom var klienten befann sig. Hon hade ingen annan uppgift än att han var överförd till boende för vuxna.

Han fick inte tillgång till någon kontakttelefon till klienten.

Den 11 september 2012 skickade han brev på den nya adress som var tillgänglig, om att klienten skulle kontakta honom om denne önskade överklaga Migrationsverkets beslut.

Han fick uppgift att klienten den 18 september 2012 hade delgivits beslutet genom en telefontolkning.

Klienten besökte honom först den 7 november 2012, och då kunde konstateras att överklagandetiden hade gått ut. Han har ingen notering om att klienten skulle ha försökt kontakta honom innan dess via telefon eller sms, inom sådan tid att det har funnits utrymme för ett överklagande. Han har tyvärr inte fått någon kontakt med klienten i sådan tid eller fått uppdrag att överklaga ärendet.

Han har haft uppdrag som offentligt biträde under lång tid och det har alltid varit en bra kontakt till klienterna. Denna klient hade varit på kontoret tillsammans med sin tidigare gode man, så klienten kände till hans adress. Han har självklart uppfattat att klienterna ofta befinner sig i svåra situationer. Denna klient var inget undantag. Ifrågasättandet av hans ålder gjorde att han blev utflyttad från det första boendet.  Klienten borde då ha kontaktat honom för uppgift om denna förändring, men det gjordes inte. Klienten fråntogs kontakten med sin gode man på grund av sin ålder överstigande 18 år.

Uppläsning gjordes av Migrationsverkets beslut och tidigare uppgift från socialtjänsten. Klienten fick information om att hans uppgifter om ålder m.m. var ifrågasatta. Enligt uppgift har klienten förstått innehållet och som det antecknades skulle han överklaga.

Innehållet i utredningen visar enligt Migrationsverket att klienten har lämnat felaktiga uppgifter om sin ålder.

Eftersom klienten inte själv återkom efter hans försök till kontakt utgick han från att klienten inte avsåg att överklaga ärendet. Han hade då ingen fullmakt att överklaga. Klienten återkom först den 7 november 2012, och då var det för sent.

Han kan inte mer än beklaga att det har blivit på det här sättet men i detta ärende borde klienten ha återkommit till honom på de kontaktförsök han gjorde. Han har inte haft kontakt med klienten vid sådan tid att det har funnits utrymme för överklagande.

Ärendets handläggning

Advokatsamfundets styrelse beslutade den 13 juni 2013 att ta upp ett disciplinärende mot A. I samband med underrättelsen av beslutet bereddes A tillfälle att slutföra sin talan i ärendet.

Ytterligare yttranden från advokaten

A har i ett yttrande, som kom in den 13 augusti 2013, anfört bl.a. följande.

I sak anser han inte att han har varit försumlig. Han har handlagt mer än 200 olika migrations­ärenden och har nu satts upp på Migrationsverkets lista. Något nytt ärende efter Migrationsverkets beslut till denna hänvisning har han inte erhållit. Såvitt han kan förstå har han inte heller rätt till någon överklagan. Förteckningen rör offentliga biträden som är uppsatta på uppföljning och kontroll. Hur skulle han kunna göra bättring om det nu skulle visa sig vara ett felaktigt handhavande från hans sida? Om Advokatsamfundet dessutom skall framföra sin synpunkt blir det fråga om en dubbelbestraffning vid negativt utfall.

A har den 15 augusti 2013 inkommit med ytterligare en skrivelse.

Nämndens bedömning och beslut

I ifrågavarande typ av uppdrag bör advokatens utgångspunkt vara att klienten önskar överklaga beslut som gått klienten emot. Även om besked från klienten inte förelegat har det därför ålegat A att överklaga beslutet till undvikande av rättsförlust. Genom att inte göra det har A åsidosatt sina plikter som advokat.

Med hänsyn till omständigheterna kan påföljden i detta fall stanna vid en erinran.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Fyra ledamöter var av skiljaktig mening enligt följande.

I ärendet är utrett att advokaten försökt förvissa sig om klienten önskade överklaga beslutet, men att han inte lyckats med det. I en sådan situation kan det inte i ärenden av nu aktuellt slag anses vara en skyldighet för advokaten att överklaga beslutet. Ärendet bör därför inte föranleda någon åtgärd.

Annons
Annons