search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2013

3. Advokat som förordnats till målsägandebiträde för modern borde inte ha åtagit sig uppdrag som särskild företrädare för barnen. Erinran. 

Bakgrund

A har varit förordnad till särskild företrädare för X:s barn, Y och Z, för att tillvarata barnens rätt vid förundersökning och eventuell rättegång mot fadern.

A har samtidigt varit förordnad till målsägandebiträde för barnens mor vid förundersökningen rörande misstanke mot X avseende grov kvinnofridskränkning.

Anmälan

Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 9 augusti 2012, avser främst att A inte borde ha åtagit sig uppdraget som särskild företrädare för barnen då hon var förordnad till målsägandebiträde för modern.

I anmälan, och därefter inkommen komplettering, anförs bl.a. följande.

Det är inte möjligt att barnens rätt kan tillvaratas av en person som samtidigt biträder barnens mor. Barnen har sakligt och mänskligt sett inte samma behov och samma intressen som sin mamma. Hovrätten har genom beslut entledigat A och förordnat annan advokat som särskild företrädare för barnen.

A har medverkat vid ett videoinspelat förhör i medhörningsrum med yngsta dottern. Dottern har därvid berättat saker som inte är sanna. Detta har gjorts under en mycket stark påverkan av A och hennes huvudman. A har vidare till utredarna inom socialtjänsten framfört nedsättande och osakliga uppgifter, om bl.a. domare och åklagare, i syfte att påverka utredarna till sin huvudmans favör. Socialtjänstens utredare har därvid styrts till men för barnen.

Advokatens yttrande

A har i yttrande den 14 september 2012 tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.

Hon utsågs av tingsrätten till målsägandebiträde för barnens mor. Anledningen var att modern var i behov av biträde på grund av att X var misstänkt för grov kvinnofridskränkning mot henne. Genom beslut utsågs A till målsägandebiträde även för parternas barn. Modern för inte någon skadeståndstalan i målet. Det kan av den anledningen inte föreligga något hinder för henne att företräda såväl modern som barnen.

Hon tillbakavisar med bestämdhet att hon skulle ha påverkat barnen på något sätt.

X har kommit in med ytterligare skrivelse i ärendet.

Nämndens bedömning och beslut

Eftersom A förordnats till målsägandebiträde för modern borde hon inte ha åtagit sig uppdraget som särskild företrädare för barnen. Genom att göra detta har A handlat i strid med god advokatsed.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Vad som i övrigt framkommit i ärendet föranleder inte någon åtgärd.

Annons
Annons