search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande

R-2013/0379 Betänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6)

R-2013/0405 Departementspromemorian Domstols­datalag (Ds 2013:10)

R-2013/0446 Promemorian Prospektansvar (Ds 2013:16)

R-2013/0447 Betänkandet Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

R-2013/0490 Promemorian Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (Ds 2013:18)

R-2013/0501 Betänkandet Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16)

R-2013/0517 Betänkandet Tillstånd och medling (SOU 2013:4)

R-2013/0582 Betänkandena Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) och Avlyssning mot grova vapenbrott? (SOU 2012:85)

R-2013/0594 Departementspromemorian lagvalsregler på obligationsrättens område – Rom I- och Rom II-förordningarna (Ds 2013:21)

R-2013/0617 Betänkandet Brottmålsprocessen (SOU 2013:17)

R-2013/0643 Promemorian Behandlingen av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium (Ds 2013:22)

R-2013/0685 Promemorian om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring – anpassning till nya EU-rättsliga regler

R-2013/0736 Utkast till proposition Fler avdelningar i Lagrådet

R-2013/0780 Departementspromemorian Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal (Ds 2013:25)

R-2013/0931 Promemorian Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering (Ds 2013:31)

R-2013/0935 Lantmäteriets rapport Underrättelseskyldighet vid inskrivning

Annons
Annons
Annons