search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nämndemannautredningen: Advokatsamfundet lovordar

– Min uppfattning är att utredningens förslag är mycket bra och jag instämmer i de framförda förslagen, säger Bengt Ivarsson, Advokatsamfundets ordförande.

När det gäller den ”fria kvoten” säger Ivarsson, som varit en av experterna i utredningen, att nämndemannauppdraget inte är och inte ska vara ett politiskt uppdrag och att partipolitik inte heller på något sätt ska få påverka domslutet.

– Vi ser även att allt färre är engagerade i de politiska partierna. Att då bygga rekryteringen av nämndemän enbart på de politiska partierna är därför både otidsenligt och odemokratiskt. Nuvarande ordning diskriminerar 96 procent av befolkningen, kommenterar han och fortsätter:

– För att bli nämndeman krävs i praktiken partipolitisk tillhörighet och det är 3,9 procent som är medlemmar i något politiskt parti. Det innebär att övriga dugliga personer inte kan komma i fråga för nämndemannauppdrag i dag, och det är klart odemokratiskt att diskvalificera en så stor andel av befolkningen från ett viktigt uppdrag. Det är ju dessutom inte ett partipolitiskt uppdrag det handlar om utan ett domaruppdrag.

När det gäller förslaget att ta bort nämndemän i hovrätt och kammarrätt konstaterar Bengt Ivarsson att här finns inte någon lång tradition av att döma med nämndemän.

– Dessutom har EMR:s införande gjort att hovrätternas roll i den dömande verksamheten förändrats på ett sådant sätt att det är svårt att motivera nämndemännens fortsatta medverkan, säger Ivarsson.

Enligt honom innebär utredningens förslag att nämndemän kommer att medverka i brottmål i ungefär hälften av den totala förhandlingstiden i tingsrätt.

– Utredningens förslag innebär alltså inte att nämndemannainstitutet avskaffas utan att det anpassas till dagens förhållanden. Förslagen ger möjlighet till en bredare rekrytering, bättre tjänstgöringsvillkor och bättre kvalitet.

Bengt Ivarsson konstaterar att domstolarna under senare år genomgått stora förändringar och anpassningar för att möta dagens villkor.

– Nu är det dags att göra så även beträffande nämndemännen. Vem kan vara negativ till det? säger Bengt Ivarsson och tillägger:

– Förr tillsatte adeln sina egna som domare, sedan har de politiska partierna tillsatt sina egna som nämndemän men nu är det dags att allmänheten själv får föreslå sina egna som nämndemän.

Vad tror du om den kommande politiska behandlingen, några partipolitiska representanter var snabba att uttala sig efter att betänkandet presenterades?

– Socialdemokraterna verkar vara tveksamma till vissa delar. Men samtidigt är det nödvändigt att göra förändringar. Sedan kan man alltid diskutera procentsatser för den fria kvoten, vilket antal nämndemän som är lämpligast med mera, säger Bengt Ivarsson och tillägger:

– Det kommer säkert att vara en diskussion inom partierna också. Jag är inte säker på att man i nuläget har en gemensam uppfattning inom respektive parti utan det kan säkert bli ganska kraftiga diskussioner inom partierna också.

Hur ser du på den tidplan ni föreslår i betänkandet?

– Det är en förhoppning att förslaget ska kunna träda i kraft 2015. Men drar den politiska processen ut på tiden när det kommer ett val är det inte säkert att tidplanen håller. Skulle Socialdemokraterna fortsätta att vara skeptiska och dessutom få regeringsmakten då vet man inte vad som händer med det här förslaget. Då kanske det blir ytterligare en utredning innan det kommer förändringar. Det vore klart olyckligt, säger Bengt Ivarsson som välkomnar en bred debatt. Han varnar dock för att döma ut hela nämndemannasystemet på grund av vissa uppmärksammade enskilda händelser då nämndemän begått fel.

– Att däremot granska hur nämndemannasystemet faktiskt fungerar och då modifiera och modernisera det tycker jag är både nödvändigt och lämpligt, säger han.

Annons
Annons