search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Studier rörande påföljdspraxis m.m.
Författare: Martin Borgeke, Catharina Månsson, Georg Sterzel
Förlag: Jure

En ny aktualiserad femte upplaga av denna kommenterande praxissammanställning. Boken redogör för domstolarnas praxis rörande påföljdsbestämning. Kommentarer ur motiv till nyare lagstiftning finns också med liksom de riktlinjer som tillämpas av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande. Boken har två nya kapitel avseende arbetsmiljöbrott och företagsbot vid miljöbrott och arbetsmiljöbrott. Dessutom är avsnittet som rör påföljdspraxis i narkotikamål helt omarbetat och bygger främst på HD:s domar fr.o.m. den s.k. mefedrondomen, dvs. NJA 2011 s. 357.

Titel: Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL
Författare: Kristina Adolfsson, Sven Boberg
Förlag: Norstedts juridik

Nu ger Norstedts juridik ut en uppföljare till Boverkets ”Bok om detaljplan och områdesbestämmelser” från 2002, med en detaljerad beskrivning av detaljplaneringen. Den motsvarar i princip Boverkets handbok men utgår från nya plan- och bygglagen från 2011, nya aktuella sakfrågor behandlas och vissa avsnitt har fördjupats. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om exempelvis strandskydd, buller, infrastrukturplanering och skyddsvärda områden. Avsikten är att handboken ska revideras allt eftersom nya frågor tillkommer eller lagstiftningen förändras.

Ny bok om advokatbranschen av Dan Person

2011 gav advokat Dan Person, verksam vid Magnusson advokatbyrå, ut boken ”Att driva advokatverksamhet : – eller ”Hur man driver advokater”, en analyserande och underhållande bok om advokatbranschen och vad som utmärker just denna typ av företagande. Nu kommer del 2 med undertitel (... eller ”Den store vite”). Boken är en fördjupning av resonemanget i del 1 men inflätat i en thrillerliknande historia om en ung svensk jurist som utreder en tvist mellan två östeuropeiska bolag inom oljebranschen och blir indragen i en härva av maktmissbruk, girighet och korruption.

Avhandling presenterar ny förhörsteknik

En ny förhörsteknik, kallad Strategic Use of Evidence (SUE) har utvecklats av forskare vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet i samarbete med förhörsledare vid polisen. Metoden går ut på att framkalla tecken på lögn eller sanning genom att på ett strategiskt sätt använda de bevis som finns tillgängliga. I denna avhandling har SUE-tekniken för första gången testats i ett sammanhang där personer blir intervjuade om sina avsikter. En slutsats av studien är att personer som planerar ett brott räknar med att få frågor om sina avsikter och har därför förberett strategier för att kunna dölja sina verkliga avsikter. Däremot har de ofta inte tänkt ut strategier som kan hjälpa dem att svara på oförutsedda frågor, vilket en förhörsledare kan dra nytta av. (Detecting lies about past and future actions: The Strategic Use of Evidence (SUE) technique and suspects’ strategies av Franziska Clemens, Göteborgs universitet)

Rapporter från Brå

Anmälningar om hatbrott minskar

Antalet polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv under 2012 har minskat med sex procent sedan 2008. Mest minskar anmälningarna med homo-, bi- och heterofobiska motiv, medan anmälningar med afrofobiska och antiromska motiv har ökat. (Brå Rapport 2013:16)

Den anmälda korruptionen i Sverige

En femtedel av alla mutbrottsärenden leder till fällande dom enligt Brå. Man har tittat på samtliga 684 avslutade ärenden som rör korruption vid Åklagarmyndigheten mellan 2003 och 2011. Den vanligaste situationen är att en privatperson, eller att någon på ett privat företag, mutar en offentliganställd inom stat, kommun och landsting. En riskgrupp är tjänstemän inom stat eller kommun som har en central roll när det gäller upphandling. Bygg­branschen utpekas som särskilt utsatt. (Brå Rapport 2013:15)

Annons
Annons
Annons