search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Högsta domstolens avgöranden i dubbelbestraffningsfrågan

HD ändrade sin praxis i ne bis in idem-frågan vid skattebrottsmål genom ett pleniavgörande den 11 juni i år (mål B 4946-12).

HD slog fast att rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma gärning innebär att den som har påförts skattetillägg inte får åtalas eller straffas för skattebrott. Skyddet mot ”dubbelbestraffning” finns i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och i EU:s rättighetsstadga. HD hänvisade särskilt till det förändrade rättsläget efter Europadomstolens dom i målet mellan Zolotuchin och Ryssland den 10 februari 2009 och EU-domstolens dom i Åkerberg Fransson-målet den 26 februari 2013.

Den 16 juli beviljade HD resning i ett mål om skattebrott (Ö 1526-13). Där klargjorde HD förutsättningarna för resning på grund av förbudet mot dubbelbestraffning:

• Det var genom Zolotuchin-domen den 10 februari 2009 som det svenska systemet med skattetillägg och åtal för samma gärning blev oförenligt med Europakonventionen. Därmed kan det finnas grund för resning, om skattebrottsdomen meddelades efter det datumet.

• Skattetillägget och skattebrottet måste avse samma gärning.

• Skattetillägget och straffet för skattebrott måste gälla samma fysiska person. Om en juridisk person är ansvarig för skattetillägget, måste staten ha krävt den fysiska personen på betalning för den juridiska personens skattetillägg.

• Skatteverket måste ha beslutat att påföra skattetillägg innan åtal väcktes.

Detaljerad information om resning på grund av dubbelbestraffningsförbudet finns på myndigheternas webbplatser:

Högsta domstolens information

Åklagarmyndighetens information