search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2013

2. Advokat har skickat e-postmeddelande som innehöll kränkande och från integritetssynpunkt känsliga uppgifter samt uppmanat till spridning av innehållet till en obestämd krets. Varning.

Bakgrund

X har varit gift med Y. Parterna har två underåriga barn. Z är mor till X.

A har företrätt Y i mål mot X avseende äktenskapsskillnad, vårdnad om barn m.m.

Anmälan

Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 22 november 2011, avser att A i ett e-brev till en skola i kommunen uppmanat till spridning av innehållet, vilket utgjordes av uppgifter om X:s person, bl.a. sekretessbelagt utredningsmaterial från socialtjänstens familjerättsenhet, vilket i kopia bilagts brevet. Skolan uppmanades att sprida innehållet till ”berörda personer och myndigheter” i kommunen.

A har vidare vid slutpläderingen i ett mål vid tingsrätten grovt överträtt reglerna i rättegångsbalken genom att utan saklig grund framföra grova anklagelser mot X.

X hade varit föremål för misstanke om sexuella övergrepp på ett av sina barn samt misshandel av sin hustru Y. Förundersökningen lades ned såvitt avsåg misstankarna om sexualbrott. Åtal väcktes angående ansvar för misshandel men X frikändes på samtliga punkter.

Trots två friande domar och nedlagd förundersökning har A uppmanat till spridning av uppgifter av innebörden att X är en våldsman som begått sexuellt gränsöverskridande handlingar mot minderårig samt varnat för att sätta tilltro till vad X har att säga i sina kontakter med skola och myndigheter. A borde ha förstått att brevet och handlingarna från socialtjänsten, vilka på grund av sitt innehåll var belagda med sekretess, skulle diarieföras hos kommunen med den risk för spridning till utomstående som följer med detta. A har genom att sprida uppgifterna via dator handlat i strid med personuppgiftslagen som förbjuder ett dylikt förfaringssätt.

A har dessutom i slutpläderingen i målet i tingsrätten grovt överträtt reglerna i rättegångsbalken genom att utöver vad som framkommit i målet kasta nya mycket grova anklagelser mot X genom att utan saklig grund påstå att denne utfärdat dödshot mot Y. A har vägrat att acceptera den friande domen i brottmålet och vidhållit att X begått sexuellt gräns­överskridande handlingar mot sin dotter.

Advokatens yttrande

A har i yttrande den 20 december 2011 tillbakavisat anmärkningarna och anfört bl.a. följande.

A blev kontaktad av Y, som var förtvivlad och kände sig kränkt och pressad på grund av att X vid ett besök i staden kontaktat flera instanser och förtalat Y. X hade bl.a. i Y:s närvaro i dotterns sexårsverksamhet på ett mycket skrämmande och aggressivt sätt framhållit att han av Y falskeligen anklagats för olika brott, vilket påstods utgöra led i ett uppsåtligt umgängessabotage mot barnen och honom. Han anklagade även Y:s sambo, vilken uppgavs vara en för barnen mycket farlig kriminell person, inför de övriga barnen, deras föräldrar samt lärare. A kontrollerade med skolan samt med Socialförvaltningen om X varit där och förtalat hennes klient, vilket bekräftades. Y ville att A skulle bistå henne med ett bemötande och med att lämna sådana kompletterande uppgifter som var behövliga för att ge en, enligt Y:s uppfattning, rättvisande bild av hennes och barnens verklighet.

A har i sin skrivelse inte lämnat några andra uppgifter än sådana som var allmänt kända p.g.a. de rättegångar som förevarit. A förnekar att hon lämnat några uppgifter som varit sekretessbelagda. De handlingar hon bilagt sitt meddelande har i sin helhet utgjort offentlig handling. A har inte vid något tillfälle påstått att X fällts till ansvar för något som han inte har ansetts skyldig till. Detta förhållande betar dock inte Y som brottsoffer hennes rätt att stå upp för sin sak och att redovisa sin syn på denna.

Inte heller i sin plädering vid tingsrätten har hon gjort något annat än att framhålla kända förhållanden. X har haft full frihet att kraftfullt redovisa sin inställning i målet, såväl vid ett förhör som pläderingsvis, vilket också skett.

Ytterligare skriftväxling har förekommit i ärendet.

Nämndens bedömning och beslut

Genom att skicka e-postmeddelandet – som innehöll för X kränkande och från integritetssynpunkt känsliga uppgifter – och genom att uppmana till spridning av meddelandet till en obestämd krets har A allvarligt åsidosatt god advokatsed.

Nämnden tilldelar därför A varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Vad som i övrigt lagts A till last föranleder inte någon åtgärd.

Annons
Annons
Annons