search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Uthyrning av advokater och biträdande jurister

Advokatsamfundets styrelse har fastställt tydliga regler om secondment.

Advokatsamfundets styrelse har fastställt en promemoria om så kallat secondment – uthyrning av advokater och biträdande jurister. Promemorian förklarar närmare vilka regler som gäller vid sådan uthyrning.

Secondment innebär att en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå lämnar byrån för att arbeta hos ett klientföretag, eller hos någon annan som inte är advokat. Olika regler gäller för secondment beroende på om det är en advokat eller en biträdande jurist som hyrs ut.

En advokat får inte vara anställd hos någon annan än en advokat, om inte Advokatsamfundets styrelse beviljar undantag. Det framgår av rättegångsbalkens regler.

Det saknar som regel betydelse om advokaten rent fysiskt är placerad hos en klient när uppdraget utförs. Det avgörande är om advokaten utför uppdraget i advokatbyråns eller klientens namn.

En advokatetisk grundregel är att en advokat måste ha ansvar för att den biträdande juristens arbete övervakas på ett betryggande sätt. Därför måste vissa krav vara uppfyllda för att secondment ska vara tillåtet, till exempel följande:

  • Det ska framgå tydligt att arbetet utförs i advokatbyråns namn. Byråns brevpapper och e-post ska användas till externa handlingar, och den biträdande juristen ska använda byråns visitkort.
  • Den biträdande juristen ska vara direkt underställd en principal på advokatbyrån, inte en chef hos klienten.

Om villkoren inte uppfylls, måste den biträdande juristen i stället vara tjänstledig från advokatbyrån. Då får juristen inte ha tillgång till byråns e-post eller intranät eller ha passerkort till advokatkontoret. Advokatbyråns ansvarsförsäkring omfattar inte heller en biträdande jurist som är tjänstledig.

Läs mer i Advokatsamfundets cirkulär.

Annons
Annons