search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande

R-2013/0139 Betänkandena Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) samt Ett effektivare plangenomförande (SOU 2012:91)

R-2013/0212 Domstolsverkets rapport Ansöknings- och kungörandeavgifter vid allmän domstol

R-2013/0259 Promemorian Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

R-2013/0260 Betänkandet En modernare rättegång II – en uppföljning (SOU 2012:93)

R-2013/0287 Betänkandet Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet (SOU 2012:95)

R-2013/0445 Departementspromemorian Gemensamt konsumentskydd i EU (Ds 2013:15)

R-2013/0479 Promemorian Tvingande regler om betalningstider i näringslivet

R-2013/0523 Promemorian Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

R-2013/0534 EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem

R-2013/0569 Promemorian Viss kreditgivning till konsumenter (Ds 2013:26)

R-2013/0608 Promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014

R-2013/0646 Promemorian Avgifter med anledning av AIFM

R-2013/0648 Promemorian Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag

R-2013/0665 Promemorian Avgifter för tillsyn och prövning enligt EU-förordningen om Europeiska riskkapitalfonder och Europeiska fonder för socialt företagande

R-2013/0666 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Annons
Annons