search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Sverige bötfälls för sent införande

Sverige ska betala 3 miljoner euro för att man inte i tid implementerat EU:s datalagringsdirektiv. Det beslutade EU-domstolen i en dom den 30 maj. Medlemsländerna var skyldiga att införa lagstiftning om lagring av uppgifter om telekommunikation senast den 15 september 2009. I Sverige trädde lagstiftning på området i kraft först den 1 maj 2012. Redan 2010 fälldes Sverige en första gång i EU-domstolen för att man inte implementerat direktivet.

Sverige förklarade dröjsmålet med den omfattande nationella debatt som datalagringsdirektivet lett till. Men EU-domstolen godtar inte detta argument. En medlemsstat kan nämligen inte åberopa interna svårigheter som grund för att underlåta att iaktta skyldigheter som följer av unionsrätten.

 

Cecilia Renfors är ny JO

Riksdagen har valt hovrättslagmannen Cecilia Renfors till ny justitieombudsman efter H-G Axberger. Cecilia Renfors tog sin jur. kand.-examen 1986 och är sedan 2007 hovrättslagman i Svea hovrätt. Hon har tidigare haft en rad olika uppdrag vid Justitiedepartementets processrättsenhet. Hon har även varit direktör och myndighetschef vid Granskningsnämnden för radio och tv.

Beslutet om ny JO fattades av riksdagens kammare den 5 juni och Cecilia Renfors tillträder posten den 1 september i år.

 

Språkfrågorna viktiga för Migrationsverket

Migrationsverkets beslut brister ofta i utformningen av både språk och struktur. Det visar en granskning genomförd av regeringens särskilda ut­redare, före detta lagmannen Sigurd Heuman. Heuman föreslår därför en rad insatser som ska förbättra tydligheten, bland annat ett aktivt arbete med språkfrågorna, utbildning för beslutsfattarna, ett ordnat system för mallhanteringen och återkommande kvalitetskontroller.

Begripliga beslut på migrationsområdet (SOU 2013:37)

 

Kinas vice justitieminister besökte samfundet

Den 20 maj besökte en delegation från Folkrepubliken Kina Advokatsamfundets kansli. I delegationen ingick bland andra Kinas vice justitieminister tillsammans med vice ordföranden i det kinesiska advokatsamfundet, som har omkring 110 000 ledamöter.

Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing tog emot delegationen. Hon presenterade Sveriges advokatsamfund och dess verksamhet, och berättade om advokatens roll i rättssamhället.

 

JO-kritik mot åklagare och polis

Polismyndigheten i Örebro län samt Åklagarmyndigheten får kritik av JO för att en 17-åring misstänkt för misshandel förhörts utan en försvarare närvarande.  Åklagarmyndigheten får dessutom kritik för att förundersökningen inte handlagts med tillräcklig skyndsamhet.

I domen, som kom den 4 maj förra året, ogillades åtalet mot 17-åringen.

 

Stockholmshäkten byggs om

Kronobergshäktet i Stockholm rustas upp och säkerhetssystemen moderniseras. Inpasseringen, som alla besökare till häktet går igenom, byggs också om. Det innebär att inpassering till Kronobergshäktet sker genom provisoriska byggnader från och med början av juni 2013. Den tillfälliga lösningen beräknas vara i bruk till hösten 2014.

Också häktet i Huddinge ska byggas om. Där är det promenadavdelningen med rastgårdar för intagna och en säkerhetsavdelning som berörs. Ombyggnaden medför att 43 av de 86 platserna för intagna med restriktioner på häktet stängs när arbetena börjar den 1 juli 2013. Platserna öppnar igen sent på våren 2014.

Häktade som annars skulle ha placerats i Huddinge kan komma att placeras på andra häkten, främst i Sollentuna och Österåker.

 

Justitieråd inte jäviga

De justitieråd som år 2011 beslutade i ett annat mål om skattebrott och skattetillägg (NJA 2011 s. 444) var inte jäviga när HD åter prövade frågan om så kallad dubbelbestraffning. Det beslutade HD i början av maj.

HD:s plenibeslut i dubbelbestraffningsfrågan kom den 11 juni.

 

Domstolarna ska utbilda fler

Nu skapar Domstolsverket fler utbildningsplatser för fiskaler vid hovrätterna och kammarrätterna. Antalet platser ska öka från 158 till 201, en ökning med en tredjedel. Samtidigt utökas också möjligheterna för advokater, åklagare och andra kvalificerade jurister att på prov få arbeta som domare, så kallad extern adjunktion. Under 2013 avsätts 23 miljoner kronor för extern adjunktion i hovrätt och kammarrätt.

 

Flyktingbarn i förvar får ingen advokat

Hälften av de ensamkommande flyktingbarn som tagits i förvar under de senaste fem åren har inte fått något offentligt biträde, visar en granskning genomförd av SR:s program Kaliber och UR:s Skolministeriet.

Totalt har 29 ensamkommande flyktingbarn placerats i förvar under den undersökta tidsperioden. 15 av dem fick aldrig något biträde, trots att offentligt biträde enligt utlänningslagen i princip alltid ska förordnas för barn som hålls i förvar.

 

Modernare förvaltningsprocess utreds

Tf. kammarrättspresidenten Mari Andersson ska på regeringens uppdrag ta fram förslag för att modernisera och effektivisera förvaltningsprocessen. I uppdraget ingår att överväga om rättssäkerheten behöver stärkas ytterligare när det gäller skattemål genom en ökad specialisering i domstolarna.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2014.

 

Film illustrerar konfliktlösning i vårdnadsmål

Sedan några år bedriver några Stockholmskommuner ett projekt för att förbättra kommunikationen och minska konflikterna mellan föräldrar som tvistar om vårdnad och boende.

Nu finns en ny film som illustrerar metoden. Filmen skildrar en fiktiv vårdnadstvist, och hur tingsrätten och familjerätten arbetar för att man ska komma fram till en bra och varaktig lösning av konflikten.

Tanken är att filmen ska användas som information till parter och ombud innan de beslutar sig för att tacka ja till erbjudandet om att delta i detta alternativa sätt att handlägga vårdnadsmål.

Filmen, Konflikt och försoning, kan ses på www.youtube.se, eller www.sodertornstingsratt.domstol.se/kof.

Annons
Annons