search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Argumentation i nordisk straffrätt
Författare: Kerstin Nordlöf
Förlag: Norstedts juridik

Denna antologi samlar 14 artiklar som belyser olika straffrättsliga och straffprocessrättsliga frågor, skrivna av nordiska kvinnliga forskare i straffrätt. Skiftande ämnen berörs. Exempelvis målsägandebegreppet, barns rättigheter – bland annat uppmärksammas straffbarhetsåldern, barns utsatthet för övergrepp och vilka möjligheter straffrätten har att ingripa och skydda och analyser av sexualbrottslagstiftningen i Sverige och Finland. Flera av bidragen reflekterar över genusperspektivet på straffrätten. Syftet med antologin, som har sin grund i Nätverket för kvinnliga straffrättare, är att bidra till forskning och debatt inom den nordiska straffrätten.

Titel: Varumärket : strategi och juridik
Författare: Rita Mårtenson, Marcus Ateva, Carl Anders Svensson
Förlag: Studentlitteratur

Boken behandlar varumärket ur både ett juridiskt perspektiv och ett marknadsföringsperspektiv och författarna betonar vikten av att integrera marknads- och juridiska strategier för att skapa starka och hållbara varumärken. Första delen presenterar betydelsen av varumärkesstrategier i ett marknadsföringsperspektiv. Den följs av en genomgång av varumärkesbyggande i ett juridiskt perspektiv, hur man med hjälp av lagstiftning kan skydda sina varumärken. Tredje och sista delen handlar om det marknadsrättsliga skyddet för varumärken och det immaterialrättsliga sanktionssystemet. 

Nya avhandlingar

Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn av Maria Forsman, Norstedts juridik

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i det våldsutsatta barnets rättigheter och intressen. Den beskriver och analyserar vilka möjligheter det svenska rättssamhället har att ingripa när barn utsätts för våld och övergrepp av föräldrarna. Den kartlägger straffrättsliga respektive socialrättsliga grunder för tvångsingripanden, hur den processuella hanteringen ser ut och barnets möjligheter till skydd mot fortsatta övergrepp.

The best there is? : an inquiry into best execution rules av Thomas Ordeberg, Stockholms universitet

Avhandlingen behandlar den reglering som omfattar aktörerna på de finansiella marknaderna. Mer specifikt analyseras de regler som styr utförandet av ordrar, köp- och säljordrar, på värdepappersmarknaderna. Avhandlingen är en komparativ studie av regleringen i USA och EU, England och Wales, Frankrike och Sverige.

Impartial legal counsel in real estate conveyances: The Swedish Broker and the Latin Notary av Ola Jingryd, KTH

Fastighetsöverlåtelser sker på olika sätt i de europeiska länderna och med inblandning av olika aktörer. Avhandlingen jämför den svenska/nordiska modellen med ett reglerat fastighetsmäklaryrke och den tysk-latinska där notarius publicus spelar en central roll. Huvudsakligen undersöks, jämförs och analyseras den juridiska rådgivning som ges av den svenska fastighetsmäklaren respektive den latinska notarius publicus.

Aktiemarknadsbolagens informationsgivning av Elif Härkönen, Jure

Komparativ analys av regleringen av aktiemarknadsbolagens informationsgivning i svensk och amerikansk rätt med särskild fokus på selektiv informationsgivning på sekundärmarknaden för värdepapper. Avhandlingen behandlar ingående de sanktioner som kan bli aktuella vid överträdelser av reglerna om informationsgivning. Speciellt har de skadeståndsrättsliga reglerna analyserats. Undersökningen utmynnar i vissa förslag till nya regler.

Annons
Annons