search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

E-asyl: Migrationsverkets IT-system väcker farhågor

Med hjälp av ett nytt IT-system inom ramen för projektet e-asyl vill Migrationsverket underlätta hanteringen kring förordnande av offentliga biträden och förenkla ärendehanteringen. Men Advokatsamfundet anser att systemet har allvarliga brister.

Ett pilotprojekt med det nya elektroniska systemet, däribland funktionen ”Min biträdessida” startade i oktober förra året. Drygt 40 advokater och biträdande jurister i Malmö fick då börja testa kalenderfunktionen och systemet. Advokaterna Lars Edlund och Petter Aasheim ingick i en extern referensgrupp knuten till projektet.


Via ”Min biträdessida”, som nås efter inloggning med e-legitimation, kan de offentliga biträdena överblicka sina ärenden. Sidan innehåller en kalenderfunktion där biträdena markerar vilka tider de kan åta sig uppdrag. En viktig del i det nya systemet är att Migrationsverket ska kunna automatisera valet av biträde. De anmälda biträdena, på sikt alla som vill få förordnande av Migrationsverket, hamnar i en databas, som ska fördela uppdragen rättvist mellan dem som anmält att de är lediga. Om inte den sökande har begärt ett särskilt biträde kommer det nya IT-stödet att utifrån vissa kriterier föreslå vem som ska förordnas. Det formella beslutet om förordnandet fattas sedan av handläggare på Migrationsverket.

Tanken är att ”Min biträdessida” ska utvidgas med ytterligare funktioner allt eftersom, för att på sikt möjliggöra att all ärendehantering sker elektroniskt.  Systemet ska nu stegvis införas över hela landet.

Pilotprojektet är nu utvärderat. 32 av de 47 medverkande biträdena har svarat på Migrationsverkets enkät. Och svaren visar på både praktiska och mer principiella problem med systemet. Förutom inloggningsproblem och andra tekniska trassligheter uppger till exempel fem av de svarande att de, trots att de markerat tider då de är tillgängliga, inte fått några förordnanden under testperioden.

En majoritet av de svarande har också uppgett att de inte alls håller med om påståendet om att funktionen har bidragit till en effektivare hantering av förordnanden jämfört med om Migrationsverket ringer och frågar. I stället talar flera i sina kommentarer om merarbete och dubbelarbete. I slutänden är det ändå 10 av de svarande 32 advokaterna som instämmer i att en utbyggd biträdessida med fler funktioner skulle underlätta deras arbete.

Advokatsamfundet har hela tiden följt arbetet med IT-systemet och kalenderfunktionen.

– Vi välkomnar förstås Migrationsverkets försök att förenkla förordnandet av offentliga biträden, men ser flera problem med projektet, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

I en skrivelse till Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson utvecklar Ramberg samfundets syn på arbetet. Kritiken riktas inte minst mot kalenderfunktionen. Det är, skriver Ramberg till Danielsson, tveksamt om man kan begära att biträdena ska ”dela med sig” av sina kalendrar till Migrationsverket. Kalendern kan göra att advokater känner sig tvungna att hålla tider i sina kalendrar öppna som de annars skulle ha bokat för annat arbete. 

Dessutom riskerar kalenderfunktionen att slå mot ett av advokatkårens kärnvärden, tystnadsplikten. Kalenderuppgifterna kan nämligen komma att betraktas som allmän handling, och det kan därmed bli offentligt vilka tider och i vilken form advokater medverkar vid asylutredningar.

Det nya systemet har också åter aktualiserat frågan om vem som egentligen ska förordnas som biträde. Också där innebär det nya IT-systemet stora problem, anser Advokatsamfundet.

Formellt finns inga krav för ett förordnande annat än att personen ska vara lämplig för uppdraget.

I ett rättsligt ställningstagande från den 2 april i år fastslår Migrationsverkets tillförordnade rättschef Fredrik Beijer att verket i första hand bör förordna advokater och biträdande jurister. Advokatsamfundet ifrågasätter ändå om det – enligt gällande rätt – utöver de krav som lagstiftaren ställt upp  är möjligt att kräva att den som vill ha uppdrag som offentligt biträde även ska uppfylla de krav som verket ställer upp för att komma i fråga för förordnanden.

Advokatsamfundet oroas av att systemet kan komma att missgynna kompetenta och erfarna advokater, eftersom bokningssystemet i alltför hög grad fokuserar på de anmälda biträdenas tillgänglighet.

– Tillgänglighet prioriteras före kompetens och rättvisa. Det leder till att skickliga och efterfrågade advokater missgynnas. I förlängningen drabbar det naturligtvis de asylsökande, säger Anne Ramberg, som fortsätter:

– Advokatsamfundets principiella uppfattning är att förordnande av offentligt biträde i utlänningsärenden ur rättssäkerhetssynpunkt bör beslutas av domstol eller myndighet, som inte har koppling till Migrationsverket.

 

Den migrationspolitiska överenskommelsen

I mars 2011 presenterade regeringen och Miljöpartiet de gröna en överenskommelse om asyl- och migrationspolitiken. Det som kom att uppmärksammas mest i denna var förslagen om att ge vissa papperslösa bättre möjligheter att få vård och att ge gömda barn rätt att gå i skola. Men uppgörelsen innehöll också flera andra delar, exempelvis att skapa en fjärde migrationsdomstol, domstolsprövning för asylsökande som tas i förvar och en utvärdering av hur de offentliga biträdena utses. Överenskommelsen tog också upp frågan om hur bestämmelsen om uppehållstillstånd för synnerligen ömmande omständigheter skulle tillämpas. Regeringen och Miljöpartiet enades om att låta utreda detta, och, om tillämpningen var för snäv, hitta vägar att ändra detta. Utredningen fann att bestämmelsen tillämpades på det sätt lagstiftaren åsyftat, och inget hände med formuleringen.

Miljöpartiet ville dock göra reglerna mer generösa, och i början av 2013 knakade det i fogarna för samarbetet. Den största konflikten löstes i början av april, när regeringen och Miljöpartiet beslutade att låta ändra bestämmelsen om ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter” för barn.

Annons
Annons