search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande

R-2013/0090 Betänkandet Hyres- och arrendetvister i framtiden (SOU 2012:82)

R-2013/0110 Betänkandet Näringsförbud – Tillsyn och effektivitet (SOU 2012:84)

R-2013/0203 Förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder och ändrade fondföreskrifter m.m.

R-2013/0211 Betänkandet Förändrad hantering av importmoms (SOU 2013:1)

R-2013/0367 Förslag till förordningsändringar till följd av prop. 2012/13:61 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor

R-2013/0386 WIPO:s diplo­matkonferens avseende ett internationellt avtal om un­dantag i upphovsrätten till för­mån för personer med syn­nedsättning/läsnedsättning

R-2013/0389 Förslag till direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism samt förslag till förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel

Annons
Annons