search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Migrationsspråksutredningen: Viktigt att besluten är begripliga

Den som får ett beslut från Migrationsverket ska verkligen förstå det. Det är utgångspunkten för regeringens migrationsspråksutredare Sigurd Heuman, som inom kort lämnar över sina förslag till migrations­minister Tobias Billström.

Migrationsspråksutredningen kom till som en del av den migrationspolitiska överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet år 2011. Tanken är att utredningen ska lägga en grund för Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas fortsatta arbete med besluts och domars utformning.

Till utredare utsågs Sigurd Heuman, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och tidigare lagman i Helsingborgs tingsrätt. Heuman har tidigare utrett hur förtroendet för domstolarna kan förbättras, och då bland annat fördjupat sig i frågan om domskrivning.

Migrationsspråksutredningen är nu snart färdig. Och Sigurd Heuman anser att Migrationsverkets beslut i stort sett är välskrivna. Men de kan bli bättre.

– Det är viktigt att de som får ett beslut förstår det, och att den som får ett avslag verkligen förstår varför, säger han.

För att uppnå detta lämnar utredningen förslag på områden som Migrationsverket bör arbeta vidare med.
• Hur beslutet utformas grafiskt med rubriker och liknande.
• Hur språket anpassas till mottagaren så väl som möjligt, så att tonen inte uppfattas som till exempel mästrande eller insinuant.
• Hur den juridiska argumentationen formuleras så att besluten blir begripliga och den enskilde förstår varför man kommit fram till en viss slutsats.
• Vilken annan information om till exempel verkställighet av ett avvisningsbeslut som ska finnas med i beslutet.


Utredningen har också tankar kring hur Migrationsverkets beslut framförs till den enskilde sökande. Enligt Sigurd Heuman ingick den frågan egentligen inte i utredningens uppdrag.

– Men eftersom de sökande inte talar svenska spelar det stor roll hur besluten förmedlas. Där har vi lyft fram tolkens uppgift och hur det praktiskt går till när de sökande får sina besked. Som regel kallas de då till en mottagning och någon förmedlar beslutet, via tolk. Det här är något som Migrationsverket måste titta mer på, sammanfattar Heuman.

Sigurd Heuman vill också peka på en detaljfråga, som likafullt kan vara viktig. Det handlar om hur den enskilde tilltalas i beslut.

– Migrationsverket skriver i dag ”du” i beslutet. Ett familjärt tilltal i verkets beslut kan ge en falsk bild av intimitet mellan verket och sökandena. Ett sådant tilltal gör inte Migrationsverket jämbördigt med sökandena. Vi tycker därför att det är bättre att använda sökandenas namn i besluten, säger Heuman.

Även migrationsdomstolarnas domar ingick i uppdraget. Men där har utredningen valt att inte lämna några direkta förslag. 

– Vi ser att migrationsdomstolarna i dag tillämpar de domskrivningsprinciper man enats om i Sveriges Domstolar. På många håll pågår också ett aktivt arbete kring bemötandefrågorna. Mycket har blivit bättre, och då vill vi inte hoppa in i det, förklarar Sigurd Heuman.

Migrationsspråksutredningens betänkande ska överlämnas till Tobias Billström den 30 maj. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har medverkat som expert i utredningen. 
Annons
Annons