search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Kontraktshandboken 2013 : kommersiella avtal i praktiken
Författare: Göran Westin, Johan Lagerkrantz
Förlag: Jure

Handbok i praktiskt avtalsskrivande. Den innehåller en presentation av de vanligare kommersiella avtalstyperna och ett 50-tal modellavtal med kommentarer, tips och råd som stöd både i avtalsskrivandet och i avtalsförhandlingen. Kontraktshandboken utkommer årligen i ny uppdaterad version men finns också som internettjänst, www.kontraktshandboken.se. Onlineversionen har ett mer omfattande innehåll, bland annat nedladdningsbara avtalsmallar på svenska och engelska. Båda författarna är affärsjurister med mångårig erfarenhet av avtalsförhandlingar och avtalsskrivning. 

Titel: Konsumentens skydd i handeln över landgränserna
Författare: Marie Linton
Förlag: Iustus

Vart kan man som konsument vända sig med klagomål mot en näringsidkare i ett annat land? Vilket lands domstol eller myndighet kan pröva en konsumenttvist med anknytning till flera länder? Vilka konsumentskyddsregler gäller? Det är frågor som fått ökad betydelse i takt med att människor i allt större utsträckning handlar över landgränserna. Boken som huvudsakligen är tänkt som lärobok vid universitet och högskolor, redogör för det rättsliga skydd som konsumenter har vid gränsöverskridande handel. För att ge framställningen verklighetsanknytning används många praktiska exempel.

 

Rättsdatabaser

Nyheter i Karnov

Biblioteket har nu tillgång till alla tjänster i rättsdatabasen Karnov. Nytt är bland annat Lexino rättsanalyser, en produktserie som lanserades hösten 2012. Lexino innehåller i dagsläget analyser till drygt 20 lagar och kommer när det är fullt utbyggt att omfatta de mest centrala lagarna i Karnov. Rättsanalyserna är skrivna för att kunna användas i praktiken och uppdateras löpande när lagändringar och ny praxis förändrar rättsläget.

Från januari 2013 har Karnov full bevakning av samtliga tings- och förvaltningsrätter. Domarna är sökbara i fulltext och går att läsa i original-pdf.

 

Nya avhandlingar

I svarandens frånvaro : förenklade brottmålsrättegångar i tingsrätten av Iiro Liukkonen, Helsingfors universitet, 2012

En systematisk genomgång av de förenklade handläggningsformerna utevarohandläggning och skriftlig process i finsk rätt. Båda handläggningsformerna  analyseras i förhållande till kraven på en rättvis rättegång och effektivitet inom rättsväsendet. En internationell jämförelse av situationen i några europeiska länder visar att det i samtliga dessa länder finns förenklade domstolsförfaranden i brottmål som alternativ till fullskalerättegången. Avslutningsvis diskuteras hur tillvägagångssätten i lagföringen av mindre allvarliga brott eventuellt kan utvecklas vidare.

 

Violence against foreign-born women in Sweden av Cecilia Fernbrant, Lunds universitet, 2013

Avhandlingen visar att utlandsfödda kvinnor utsätts för mer våld än kvinnor födda i Sverige. Skillnaden är störst vid tyngre våld med dödlig utgång. Låg inkomst, språksvårigheter, dålig kunskap om svenska lagar och rättigheter, social isolering i Sverige tillsammans med lägre jämställdhet i födelselandet är några av de riskfaktorer som gör kvinnorna mera utsatta. Resultaten från avhandlingen visar på ett behov för insatser riktade till utlandsfödda kvinnor och män samt mer forskning. 

 

Om sanningen ska fram: polisförhör med misstänkta för grova brott av Ola Kronkvist, Linnéuniversitetet, Växjö, 2013

Ola Kronkvist, verksam vid polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö har disputerat på en avhandling om polisförhör med misstänkta för grova brott. Avhandlingen beskriver, problematiserar och analyserar hur polisutredare av grova brott planerar, genomför och utvärderar förhör med misstänkta.

Annons
Annons