search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat i framtiden: ”Offentlig försvarare eller ofantlig försvårare”

I dag krävs ett mer aktivt deltagande från advokatens sida medan domstolen förhåller sig mer passiv. En utveckling som kommer att fortsätta. Det anser försvarsadvokaten Thomas Olsson.

Advokat Thomas Olsson var mars månads gäst på Advokat i framtidens lunchseminarium och han inledde med att poängtera den centrala roll som försvararen har när det gäller att upprätthålla grundläggande demokratiska principer.

Eftersom straffprocessrätten är det yttersta uttrycket för statens våldsmonopol, sa Thomas Olsson, är försvarens position så viktig utifrån ett samhällsperspektiv.

– En av de grundläggande principerna i försvararuppdraget är just att verka för att den tilltalade eller misstänkte får en ”fair trial”, en rättvis rättegång helt enkelt. Det är det som hela försvararuppdraget kretsar kring. Kan man tillse det i varje enskilt fall, då har man fullgjort det ansvar och den roll som man har tilldelats i rättsprocessen och i den demokratiska rättsstaten, sa Thomas Olsson och förklarade att det som låter som en självklarhet inte alltid är det.

– Det kan komma emellan många saker som exempelvis slentrian, bekvämlighet, effektivitetskrav och även prestige. Det kan göra att man på olika sätt inte tar hänsyn till de rättigheter som den tilltalade har, berättade Thomas Olsson och nämner Quick-rättegångarna som ett exempel på när det har fallerat.

Som försvarare, för att klienten ska få en rättvis rättegång, måste man hålla på de små bestämmelserna.

– Om man förvandlas från en offentlig försvarare till en ofantlig försvårare må det vara hänt. 

Man måste kräva att dessa bestämmelser följs, sa Thomas Olsson, för bakom dem ligger överväganden kring olika principer där man har funnit att för att värna den enskildes rätt till en rättvis rättegång ska man ställa de här kraven på processen.

Thomas Olsson menar dock att det finns vissa tendenser i rättssamhället idag som håller på att förändra försvararrollen. Den ena är att partsställningen håller på att renodlas i brottmålen.

– Det blir tydligt att domstolarna lägger över mer och mer ansvar på parterna. Domstolen backar och blir en formell betraktare som ser till att rättegången genomförs enligt rättegångsbalkens regler. Den tar emot den information som kommer utan att själv bidra och bedömer det som parterna har förebringat, sa Thomas Olsson.

Det här är en utveckling som har pågått en tid, menade Thomas Olsson, men kommer att accentueras i framtiden. Domstolarna kommer inte längre att se det som sin uppgift att gå in för att verka för att olika kriminalpolitiska syften som allmänprevention eller individualprevention upprätthålls i tolkningen av lagarna, de kommer att utgå från de rättsliga principerna som ligger till grund för rättsstaten när de dömer.

– Advokaten kommer att tvingas att vara mer aktiv och att initiera utvecklingen. Det kommer inte att gå att vara passiv mottagare av exempelvis ett förundersökningsprotokoll.

Thomas Olsson menade att den här utvecklingen ställer större krav på försvarsadvokaten om att vara mer aktiv, göra egna utredningar, vara mer vaken inför vilka brister som finns i förundersökningarna och hur de ska rättas till eller användas i rättegången.

– Man kommer inte i framtiden att kunna vara passiv mottagare av en förundersökning och gå in i rättegången och processa utifrån det material som åklagaren presenterat. Den här utvecklingen är oundviklig.

Annons
Annons