search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remisser

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2012/1915 Betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

R-2012/2102 Promemorian Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen (Ds 2012:51)

R-2012/2147 Promemorian Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (Ds 2012:45)

R-2012/2163 Kemikalieinspektionens rapport Överlåtelse av viss kemikalietillsyn – rapport från ett regeringsuppdrag

R-2012/2179 Promemorian Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet avseende gemensam bostad (Ds 2012:52)

R-2012/2192 Promemorian Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen (Ds 2012:53)

R-2012/2194 Promemorian Förslag om ändringar i strafftidslagen

R-2012/2230 Betänkandena En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) och En sammanhållen svensk polis – följdändringar i författningar (SOU 2012:78)

R-2013/0013 Departementspromemorian Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande (Ds 2012:60)

R-2013/0016 Revisorsnämndens promemoria Verkställande direktör i registrerade revisionsbolag

R-2013/0047 Promemorian Ändringar i miljöbalken med anledning av nya EU-regler om bekämpningsmedel

R-2013/0086 Kommissionens förslag till förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (Insolvensförordningen) och meddelande

R-2013/0091 Promemorian Nya regler för finansiella konglomerat och grupper

R-2013/0173 Lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (utkast till lagrådsremiss)

R-2013/0196 Promemorian Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel

R-2013/0257 Europeiska kommissionens förslag; Proposal for a Council Directive implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final

Annons
Annons