search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet mer positivt till ny kameraövervakningslag

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om ny kameraövervakningslag. Advokatsamfundet tycker att förslaget är godtagbart.

Regeringens förslag om ny kameraövervakningslag syftar till att balansera intresset av att använda kameraövervakning för berättigade ändamål och intresset av att skydda den personliga integriteten. Utgångspunkten är även fortsättningsvis att det ska krävas tillstånd på de platser där allmänheten har tillträde som gator och torg. Tillstånd ska ges om intresset av övervakning väger tyngre än integritetsintresset. Nytt är att det uttryckligen anges att vikt ska fästas vid om syftet är att avslöja eller utreda brott samt om teknik som främjar skyddet av den personliga integriteten används. Med den nya lagen vill regeringen skapa större utrymme för kameraövervakning som inte kräver tillstånd.


För att integritetsskyddet ska stärkas införs en skadeståndsbestämmelse som ger enskilda rätt till ersättning när lagen överträds. Även sekretesskyddet och kraven på säkerhet för inspelat material stärks.

Advokatsamfundet, liksom Lagrådet, har varit starkt kritiskt till det tidigare förslaget om ny kameraövervakningslag, men Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekretare, säger nu att det nya lagförslaget är åtminstone godtagbart även om det inte ger ett totalt och fullständigt skydd.

Även Datainspektionen ställer sig bakom förslaget, men med vissa förbehåll. Enligt förslaget ska det alltid vara tillåtet att lämna ut material från kameraövervakning till polisen och andra brottsbekämpande myndigheter. Datainspektionen håller med om att polisen ska få ta del av bildmaterial, men bara om det behövs för att den ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

 

Annons
Annons