search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Utlandsavdelningen får en ordinarie styrelseledamot?

Utlandsavdelningen ska få en plats i Advokatsamfundets styrelse. Samtidigt avskaffas suppleanterna i styrelsen, som får 20 ledamöter. Det är innebörden av ett förslag från styrelsen till Advokatsamfundets fullmäktige.

Bakgrunden är en motion från Utlandsavdelningen. Utlandsavdelningen är den enda av samfundets sju lokalavdelningar som inte representeras av en ordinarie ledamot i styrelsen. Sedan 1999 är avdelningen representerad genom en adjungerad ledamot med yttranderätt. Utlandsavdelningen föreslår nu att styrelsen utökas och att det skrivs in i stadgarna att det är önskvärt att alla avdelningar är representerade i styrelsen.

Samfundsstyrelsen har kommit fram till att styrelsens sammansättning bör ses över i sin helhet. Utgångspunkten bör vara att alla avdelningarna representeras med minst en ledamot i styrelsen. Fördelningen av styrelseledamöter ska som huvudregel motsvara antal ledamöter i varje avdelning. Men om det finns särskilda skäl ska fullmäktige kunna frångå fördelningen, för att säkerställa att de allra lämpligaste personerna kan väljas. 

Utifrån antalet ledamöter i respektive avdelning i dag innebär förslaget att Stockholmsavdelningen får åtta platser i styrelsen, Västra och Södra avdelningen tre platser vardera, medan Norra, Mellersta, Östra och Utlandsavdelningen får en plats per avdelning. Suppleanterna i styrelsen ersätts alltså med ordinarie ledamöter. Därtill ska ordförande och vice ordförande väljas.

I dagens styrelse har Stockholmsavdelningen tre ordinarie ledamöter och Södra avdelningen två. Norra, Mellersta, Östra och Västra avdelningen har en ledamot vardera. Utöver dem finns ordförande och vice ordförande – samt nio suppleanter fördelade mellan avdelningarna.

Styrelsen konstaterar i sitt förslag att det finns mycket stora skillnader mellan avdelningarna när det gäller storlek och geografisk indelning. Dessutom finns skillnader i byråstorlek och skillnader i verksamhetsinriktningar och specialiseringsgrad. Skillnaderna har förstärkts under senare år, bland annat på grund av att tillväxten inom advokatkåren framför allt har ägt rum i Stockholm och till viss del i Malmö och Göteborg.

I dag är 48 procent av alla advokater verksamma i Stockholmsavdelningen. Lägger man samman advokater och biträdande jurister finns 51 procent i Stockholmsavdelningen, medan endast 2 procent tillhör Utlandsavdelningen. Men enligt styrelsens mening måste utgångspunkten även för framtiden vara att samtliga lokalavdelningar ska vara representerade i styrelsen. 

Nu ska styrelsens förslag behandlas av de sju lokalavdelningarnas årsmöten under mars.

Styrelsen föreslår att stadgeändringarna ska träda i kraft den 1 september 2013 eller den senare dag som regeringen bestämmer.

Annons
Annons