search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Anne Ramberg kritiserar generellt prövningstillstånd i brottmål

Generellt prövningstillstånd i brottmål är inte förenligt med rättssäkerhetskraven som kan uppställas på den svenska processordningen. Det menar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Anne Ramberg hävdar i Svensk Juristtidning, i en replik på hovrättspresident Fredrik Wersälls och hovrättsfiskalen Manne Heimers artikel, att generellt prövningstillstånd i brottmål inte är förenligt med de rättssäkerhetskrav som kan uppställas på den svenska processordningen. Rätten att få sin sak prövad i två instanser gör sig särskilt gällande i brottmål och andra mål som ytterst handlar om statens maktutövning mot den enskilde. Jämförelsen med utvecklingen på tvistemålssidan haltar i flera hänseenden.

”Att som enskild inte vara garanterad att få sin sak överprövad av ytterligare en domstol när domen eller beslutet har så långtgående och i många fall livsavgörande rättsverkningar som straffrättsliga påföljder innebär, måste anses oförenligt med de rättssäkerhetsprinciper som krävs i en utvecklad rättsstat”, skriver Anne Ramberg.

Anne Ramberg menar att när Wersäll och Heimer argumenterar för att tiden nu är mogen för ett generellt prövningstillstånd i brottmål utgår de från statistik från landets hovrätter när det gäller prövningstillstånd och ändringsfrekvens i tvistemål som omfattar en mycket kort tidsperiod.

”Denna ger enligt min mening därför inte ett tillförlitligt underlag som kan ligga till grund för slutsatsen att rättstillämpningen nu uppfyller kraven på enhetlighet och robusthet. Man kan enligt min mening inte av det material som presenteras i Svea hovrätts i och för sig mycket intressanta undersökning dra så långtgående slutsatser som görs i artikeln.”

Den omständigheten att tyngdpunkten i processen ska ligga i underinstanserna leder dock inte automatiskt till att generellt prövningstillstånd ska införas, anser Anne Ramberg.

En annan sak är att för att krav på generellt prövningstillstånd överhuvudtaget ska kunna övervägas stränga måste krav ställas på underrätternas resurser och kompetens. Anne Ramberg undrar hur domstolarna ska kunna attrahera de bästa juristerna samtidigt som staten har aviserat omfattande neddragningar i budgeten för domstolsväsendet.

”Budgetproblem får aldrig innebära att man ger avkall på grundläggande rättssäkerhetskrav”, skriver Anne Ramberg och slår fast att systemförändringar måste ske i rätt ordning och på ett underlag som gör förändringarna möjliga att ens överväga.

”Det kan svårligen finnas något egenvärde i ett krav på generellt prövningstillstånd i brottmål. Tvärtom måste det kunna visas många goda skäl för en sådan reform. Då räcker inte statistik. Då krävs en noggrann analys av vilka de rättspolitiska effekterna av ett införande av prövningstillstånd skulle bli. Finanspolitiska överväganden kan ensamma inte få bli vägledande. Som vanligt måste rättsstatens övergripande intressen hävdas med stor styrka. På dessa får under inga förhållanden tummas.”

Annons
Annons