search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Vägledande uttalande

Förtydligande av vissa bestämmelser i Vägledande regler om god advokatsed (VRGA).

Diskretionspliktens omfattning

Regler om tystnadsplikt och diskretionsplikt finns i 2.2 VRGA.

Av bestämmelsen i 2.2.2 VRGA framgår bl.a. att en advokat är skyldig att iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter.

Fråga har uppkommit om diskretionsplikten är generell eller om denna är begränsad till förhållanden inom advokatbyrån.

Uppgifter som har anförtrotts advokaten inom ramen för advokatverksamheten eller som advokaten i samband därmed fått kännedom om kan enligt styrelsens mening omfattas av diskretionsplikten, även om uppgifterna inte omfattas av advokatens tystnadsplikt. Som exempel på uppgifter som omfattas av diskretionsplikten kan nämnas domar, beslut, artiklar i media och andra offentliga dokument. Någon begränsning som medför att diskretionsplikten enbart avser uppgifter som härrör från förhållanden inom byrån finns enligt styrelsens mening inte. Konsekvensen av en sådan begränsning skulle vara att advokaten skulle vara mer begränsad i sin möjlighet att kommunicera internt på byrån än utanför advokatbyrån. Detta kan inte vara fallet. Enligt styrelsens mening är diskretionsplikten generell och gäller för uppgifter som advokaten erhåller såväl utom som inom byrån.

Samtycke

Regler om upplysningsplikt och samtycke finns i 3.3 VRGA.

Av bestämmelsen i 3.3.2 VRGA framgår följande:

Om uttryckligt samtycke kan inhämtas utan att advokatens tystnadsplikt eftersätts får advokaten, efter att sådant samtycke inhämtats, undantagsvis acceptera ett uppdrag även om en intressekonflikt enligt 3.2.1 punkterna 3 eller 4 eller 3.2.2 ovan kan anses föreligga, förutsatt att omständigheterna inte är sådana att det finns anledning till tvivel på advokatens förmåga att fullt ut tillvarata klientens intressen.

Fråga har uppkommit om lokutionen undantagsvis acceptera borde ändras till undantagsvis fullfölja.

Enligt styrelsens mening är avsikten med bestämmelsen avseende samtycke att denna ska kunna användas vid antagande av uppdrag. Detta framgår direkt av lydelsen av bestämmelsen och utvecklas ytterligare i kommentaren. Styrelsen anser inte att det finns skäl att begränsa möjligheterna till samtycke enbart till fullföljande av uppdrag.

Skyldighet att frånträda uppdrag

Regler om skyldighet att frånträda uppdrag finns i 3.4 VRGA.

Av bestämmelsen i 3.4.1 VRGA framgår följande:

En advokat som efter att ha antagit ett uppdrag finner att det föreligger någon sådan omständighet som medför att advokaten skulle ha varit skyldig att avböja uppdraget om advokaten haft kännedom om omständigheten när uppdraget erbjöds, måste frånträda uppdraget. Sådan upplysningsplikt som anges i 3.3 gäller även när en omständighet som aktualiserar frågan om intressekonflikt uppstår eller blir känd först efter det att uppdraget antagits.

Fråga har uppkommit hur bestämmelsen i 3.4.1 VRGA förhåller sig till vad som framgår av kommentaren till samma bestämmelse.

Av bestämmelsen ovan framgår att advokaten måste frånträda uppdraget om omständighet uppkommer efter ett uppdrag har antagits, som medför att advokaten skulle ha varit skyldig att avböja uppdraget, om advokaten hade haft kännedom om dessa när uppdraget erbjöds.

Av kommentaren till bestämmelsen framgår att bedömningen i frågan om skyldighet att frånträda ett uppdrag principiellt är densamma under uppdragets gång, som när uppdraget accepteras. Det anges dock att det kan få vittgående konsekvenser för en klient om advokaten frånträder ett pågående uppdrag och att advokaten då måste överväga om det men klienten skulle lida är så stort att uppdraget trots allt inte bör frånträdas. Avvägningen i det enskilda ärendet måste advokaten göra på eget ansvar, mot bakgrund av de eventuella problem som ett frånträdande kan komma att föranleda för klienten. Denna möjlighet till undantag från skyldigheten att frånträda ett uppdrag ska tillämpas restriktivt. Om en klient exempelvis riskerar en rättsförlust torde möjlighet föreligga att åberopa undantag.

Mot bakgrund av detta anser styrelsen att lydelsen av 3.4.1 bör ändras från måste till som huvudregel måste. Detta för att motsvara den reglering, som styrelsen avsett med utformningen av 3.4.1 VRGA avseende skyldigheten att frånträda uppdrag.

Kollegas intressekonflikt

Av bestämmelsen i 3.5 VRGA framgår att intressekonflikt för kollega normalt utgör intressekonflikt för samtliga verksamma advokater inom byrån respektive byrågemenskapen.

Fråga har uppkommit om vid s.k. delat förvaltarskap i konkurs ena förvaltarens intressekonflikt konstituerar intressekonflikt för den andre förvaltaren.

Delat förvaltarskap med förvaltare från olika byråer är ett effektivt sätt att hantera stora och komplicerade konkurser. Sådant förvaltarskap innebär inte att intressekonflikt uppkommer på den grunden.

Annons
Annons