search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Riktlinjer för att skriva domar

Rättegångsbalken

Grundläggande krav på utformningen av en dom (rättegångsbalken 17 kap. 7 §)

”En dom skall avfattas skriftligen och i skilda avdelningar ange

  1.  domstolen samt tid och ställe för domens meddelande,
  2. parterna samt deras ombud eller biträden,
  3. domslutet,
  4. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som dessa grundats på och
  5. domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet.

En högre rätts dom skall i den utsträckning det behövs innehålla en redogörelse för lägre rätts dom.”

Domstolsverket

Ur Domstolsverkets strategi för domskrivning

Vi koncentrerar oss på att förklara vad domstolen har beslutat och varför

Vi anpassar bakgrundstext och redovisning av bevisning efter målets eller ärendets karaktär och återger endast det som är relevant för bedömningen. Vi lägger kraften på att redovisa bevisvärderingen och den rättsliga analysen samt på att besvara parternas frågor. I mål där bedömningen kan förväntas bli särskilt svår att förstå eller i mål som är massmedialt uppmärksammade beskriver vi vilken uppgift domstolen har och vilken prövning domstolen får och ska göra.”

Södertörns tingsrätt

Utdrag ur policy för Södertörns tingsrätt

Bemöt argumentationen

Bemöt alltid parternas argumentation. Om argumentationen saknar relevans kan du tala om det. Ibland kan processläget vara sådant att ett antal frågor inte prövas över huvud taget, till exempel för att käromålet ska avslås redan efter ett jakande svar på första frågan. Då kan man skriva att detta innebär att tingsrätten inte prövar övriga frågor (eller något annat som passar bättre i sammanhanget).

Om viss bevisning inte berörs alls i domen – förklara varför.”

Domstolsverket

Ur Domstolsverkets handlingsplan

”Samtliga domstolar redovisar senast den 31 december 2014 till Domstolsverket rekommendationerna för hur domar och beslut ska utformas när det gäller läsbarhet, juridisk argumentation och rationellt utnyttjande av resurser.”

Annons
Annons