search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande.

R-2012/1156 Betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34)

R-2012/1455 Betänkandet Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49)

R-2012/1473 Betänkandet Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35)

R-2012/1635 Betänkandet Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) (såvitt avser förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen)

R-2012/1637 Promemorian Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

R-2012/1704 Betänkandet En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55)

R-2012/1785 Betänkandet Förvaltare av alternativa investeringsfonder (SOU 2012:67)

R-2012/1786 Promemorian Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag (Ds 2012:37)

R-2012/1808 Promemorian Investeraravdrag

R-2012/1824 Promemorian Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar (Ds 2012:40)

R-2012/1897 Promemorian Förlängd skyddstid för musik (Ds 2012:44)

R-2012/1943 Promemorian Ett slopat låneförbud m.m.

R-2012/1995 Promemorian Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena

R-2012/2009 Promemorian Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget (Ds 2012:48)

R-2012/2056 Promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering

R-2012/2106 Promemorian Begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen

R-2012/2264 Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Annons
Annons