search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Patentlagen : en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT
Författare: Bengt G. Nilsson, Catarina Holtz
Förlag: Jure

Ny omfattande kommentar till patentlagen. Sedan senaste kommentaren kom ut 1980 har många förändringar skett på patenträttsområdet. Flera internationella överenskommelser har trätt i kraft, bland annat Patenträttskonventionen (PLT) och TRIPS. Boken är en traditionell lagkommentar med paragrafvisa kommentarer. Parallellt med patentlagen kommenteras även motsvarande bestämmelser i Europeiska patentkonventionen (EPC) som haft stor betydelse för rättspraxis i Sverige. Boken tar även upp Europeiska patentorganisationens handläggning av patentärenden och ger en översikt över konventionen om patentsamarbete (PCT).

 

Titel: Tomträtt : kommentar till jordabalken 13 och 21 kap. m.m.
Författare: Magnus Hermansson, Peter Westerlind
Förlag: Norstedts juridik 

Boken inleds med en allmän översikt över tomträtten och jordabalkens tomträttsregler. Därefter kommenteras de särskilda paragraferna om tomträtt i 13 och 21 kap. jordabalken.
Denna andra upplaga är baserad på Lars K Beckmans och Peter Westerlinds bok från 1989, men omfattande bearbetningar har gjorts. Bland annat har ett nytt avsnitt tillkommit som behandlar reglerna kring rättsförhållanden mellan grannar – detta med anledning av ändringar i 3 kap. JB. Ny lagstiftning och rättspraxis har beaktats. Boken finns även tillgänglig i Zeteo.

 

ADVOKATSAMFUNDET 125 ÅR

Jubileumsbok

Sveriges advokatsamfund grundades 1887 och 125-årsjubilerade förra året. För att fira detta har Advokatsamfundet gett ut en jubileumsbok ”Advokatsamfundet 125 år : 1887–2012” som speglar utvecklingen inom Advokatsamfundet och advokatkåren de senaste 25 åren. De 35 bidragen i boken, skrivna av advokater och andra verksamma inom rättsväsendet, behandlar advokatyrkets utveckling och olika sidor av advokatens yrkesroll. Här berörs också utvecklingen inom Advokatsamfundet, advokatetik och disciplinnämndens verksamhet samt tillsynen över advokater. Ett bidrag i skriften behandlar advokaten som rättsvetenskapsman, författare och jur. dr. Ett historiskt perspektiv ger slutligen den artikel som skrevs 1936 av Advokatsamfundets tidigare generalsekreterare Holger Wiklund (1942–1968). Han var vid den tiden verksam i Uppsala och ger en inblick i landsortadvokatens vardag.

 

STOCKHOLM CENTRE FOR COMMERCIAL LAW, SCCL

Volym 17 i Centrets skriftserie

Hösten 2011 anordnade SCCL ett seminarium om Högsta domstolens rättsfall NJA 2011 s. 454, det s.k. diskmaskinsmålet. Rättsfallet rörde vattenskador i en bostadslägenhet – en hyresgäst dömdes att betala skadestånd till hyresvärden när en bänkdiskmaskin läckt vatten och orsakat skador i lägenheten. Syftet med seminariet var att diskutera domens innebörd och dess konsekvenser för hyresgäster och hyresvärdar. Volymen innehåller artiklar skrivna i anslutning till domen, efterföljda av diskussionsinlägg från seminariet.

 

EFFEKTIVARE GENOMFÖRANDE AV EU-LAGSTIFTNINGEN I SVERIGE

Rapport från Sieps

Sverige har senaste åren ofta släpat efter med införlivandet av EU:s regler i svensk rätt. En ganska stor del av klagomålen på och rättsprocesserna mot Sverige gäller just förseningar och andra brister i genomförandet av EU:s direktiv och förordningar. I sin rapport Att göra rätt och i tid – behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? analyserar författarna Jörgen Hettne och Jane Reichel den nuvarande situationen och föreslår sätt att göra genomförandet effektivare och bättre förankrat i samhället. Några av de frågor som diskuteras i rapporten är riksdagens roll i EU-arbetet, beredningsarbetet i Regeringskansliet och remissförfarandet.

Rapporten (2012:4) går att läsa på Sieps hemsida

Annons
Annons