search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Europadomstolen: Jämlikhet går före religionsfrihet

Rätten att uttrycka sin religiösa övertygelse får inskränkas när det behövs för att skydda andra viktiga intressen, som skydd mot diskriminering. Det är slutsatsen av en uppmärksammad dom från Europadomstolen i mitten av januari.

Europadomstolen prövade i januari samtidigt fyra olika anmälningar från brittiska medborgare. Den gemensamma nämnaren är att alla fyra hävdar att deras religionsfrihet kränkts när de blivit uppsagda eller på annat sätt utsatts för disciplinära åtgärder i arbetet på grund av hur de uttrycker sin kristna tro.

Europadomstolen avvisar dock klagomålen i tre av de fyra fallen. Visserligen har alla anmälarna fått sin religionsfrihet beskuren, men i alla fallen utom ett har inskränkningarna gjorts för att skydda andra viktiga intressen, anser domstolen.

En av de avvisade anmälningarna gäller en sjuksköterska som uppmanats ta av sig sitt halssmycke i form av ett kors. Enligt sjukhusledningen kunde smycket orsaka fara i arbetet eller hälsorisker för patienterna, exempelvis om korset kom i kontakt med ett sår.

Två andra anmälare, en sexterapeut och en vigselförrättare, har båda uttryckt att de på grund av sin kristna tro inte vill arbeta med homosexuella par.

Enligt Europadomstolen var arbetsgivarnas inställning i dessa tre fall befogad, eftersom den syftade till att skydda andra viktiga intressen – i det första fallet hälso­skydd och i de två andra skydd mot diskriminering för andra medborgare.

Men en anmälan får stöd från Europadomstolen. Anmälaren är en kvinna som arbetar i incheckningen på en flygplats. 2006 började kvinnan bära sitt halssmycke i form av ett kors synligt till uniformen, trots att detta inte var tillåtet enligt företagets regler. Kvinnan skickades hem från arbetet utan lön, och hon erbjöds senare förflyttning. Kvinnan vägrade, och efter en tid ändrades företagets regler, så att olika religiösa symboler blev tillåtna. Europadomstolen finner i sin dom att företaget visserligen har ett intresse av enhetliga uniformsregler, men att individens religionsfrihet i detta fall väger tyngre än företagets intresse.

Domen är inte slutgiltig, utan kan överklagas till så kallad stor kammare.

Eweida m.fl. mot Storbritannien (ansökan nr 48420/10, 59842/10, 51671/10 och 36516/10)