search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet: Bevara nuvarande regleringssystem för tryck- och yttrandefriheten

Dagens regleringssystem för tryck- och yttrandefriheten kan i huvudsak behållas, anser Advokatsamfundet, som dock efterlyser en straffbestämmelse vid integritetskränkningar.

Advokatsamfundet har nu lämnat sitt remissvar på Yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande En översyn av tryck- och yttrandefriheten.

Samfundet delar kommitténs uppfattning att dagens tryck- och yttrandefrihetsreglering med två olika grundlagar i stort sett fungerar bra. Samtidigt är det, enligt remissvaret, angeläget från rättssäkerhetssynpunkt att grundlagarna förenklas och görs mer lättillgängliga. För att uppnå det behövs en fördjupad översyn av det gällande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet, eftersom Yttrandefrihetskommittén inte tagit ställning i vissa viktiga frågor.

En sådan fråga är integritetsskyddet. Advokatsamfundet vill se ett förstärkt skydd för enskildas integritet. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen bör därför kompletteras med en straffbestämmelse för att göra det möjligt att beivra allvarliga kränkningar av den personliga integriteten.

Även andra tunga remissinstanser anser att kommitténs förslag behöver kompletteras med bestämmelser till skydd för den personliga integriteten. Datainspektionen efterlyser en generell straffbestämmelse som kriminaliserar grova kränkningar ”såväl inom som utom det grundlagsskyddade området”.

Svea hovrätt anser att det finns ett tydligt behov av en straffbestämmelse om integritetsskydd, men menar att det inte finns tillräckligt underlag för att ta ställning till hur en straffbestämmelse om integritetsskydd på det grundlagsskyddade området ska utformas.

Annons
Annons