search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Säpo blir egen myndighet

Polisorganisationskommittén föreslår att Säpo blir en självständig myndighet.

Ombildningen av Säkerhetspolisen till en fristående myndighet inom polisväsendet får, enligt kommitténs mening, flera positiva effekter.

Ansvarsförhållanden, regelverk samt beslutsmandat blir tydligare för Säkerhetspolisen. Verksamheten vid Säkerhetspolisen blir direkt underställd regeringen. Säkerhetspolischefen kan på ett tydligare sätt avkrävas ansvar för verksamheten och lednings- och ansvarsförhållanden klargörs. Förslag om ett tydligare regelverk ger bättre förutsättningar för den interna styrningen av verksamheten.

Kommittén föreslår bland annat följande:

 • Säkerhetspolisen ska vara en enrådighetsmyndighet.

 • Säkerhetspolisen ska ledas av en myndighetschef.

 • Säkerhetspolisen själv ska besluta om sin organisation.

 • Det ska finnas en personalansvarsnämnd vid Säkerhetspolisen.

Kommittén lämnade i mars i år ett förslag om en ny polisorganisation för den öppna polisen (SOU 2012:13). Det förslaget gör det inte möjligt att behålla Säkerhetspolisen som en del av Rikspolisstyrelsen, eftersom Rikspolisstyrelsen inte längre ska finnas kvar i den nya organisationen. Kommittén föreslog bland annat därför att Säkerhetspolisen ska ombildas till en fristående myndighet inom polisväsendet. Kommittén har nu analyserat vilka konsekvenser en ombildning får och i vilken organisatorisk form Säkerhetspolisen ska verka i den nya polisorganisationen.

Läs mer:
En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77)

En sammanhållen svensk polis – Följdändringar i författningar (SOU 2012:78)