search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2012/0934 Betänkandet Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

R-2012/1082 Betänkandet En ny brottsskadelag (SOU 2012:26)

R-2012/1451 Betänkandet hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44)

R-2012/1500 Betänkandet Nystartszoner (SOU 2012:50)

R-2012/1563 Betänkandet Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar (SOU 2012:57)

R-2012/1636 Utkast till lagrådsremissen Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete

R-2012/1647 Promemorian Fordonsrelaterade skulder (Ds 2012:7)

R-2012/1705 Promemorian OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Ds 2012:39)

R-2012/1804 Departementspromemorian Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter (Ds 2012:41)

R-2012/1896 Nya samlade föreskrifter om rättshjälp

R-2012/1909 Promemorian Grovt sexuellt övergrepp mot barn (6 kap. 6 § andra stycket brottsbalken)

Annons
Annons