search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Förundersökningsprotokoll ska skrivas ut

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har skrivit till lagmännen i Sveriges alla 48 tingsrätter och påtalat att misstänkta för brott och deras försvarare alltid har rätt att få en utskrift av förundersökningen. Den rätten är tydligt uttryckt i rättegångsbalken.

Tidigare har myndigheterna inom rättsväsendet på central nivå enats om hur utskrifter av förundersökningsprotokoll till försvarare ska hanteras. Advokatsamfundet har senare fått veta att det har förekommit att rättsväsendets myndigheter på lokal nivå har kommit överens om hanteringar som inte stämmer med den centrala överenskommelsen. Det har lett till att försvarare har fått förundersökningsprotokoll bara med e-post och inte i utskrift.

Läs mer på Advokatsamfundet.se

 

Allt fler anmäler att de utsatts för brott

Det blir allt vanligare att privatpersoner polisanmäler när de har utsatts för brott. För vissa brottstyper är anmälningsbenägenheten dock fortfarande mycket låg. Det visar en delrapport från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) nyligen publicerat.

En stor del av brotten som begås kommer aldrig till polisens kännedom. Lägst anmälningsbenägenhet är det vid sexualbrott där bara 19 procent av brotten anmäls. Men jämfört med 2005 då 11 procent av sexualbrotten anmäldes, har ändå anmälningsbenägenheten ökat.

Läs mer på bra.se

 

ADHD-medicin minskade brottslighet

Brottsligheten hos vuxna personer med ADHD sjönk kraftigt under perioder då de tog läkemedel mot tillståndet jämfört med när de inte medicinerade. Det framgår av en omfattande registerstudie med över 25 000 individer gjord vid Karolinska Institutet och publicerad i den ansedda vetenskapstidskriften New England Journal of Medicine (NEJM). Studien visar på flera olika sätt att ADHD-läkemedel innebär en tydligt sänkt brottslighetsrisk.

 

Brister i hantering av känsliga uppgifter

Det finns flera brister i skyddet för personuppgifter som skickas mellan myndigheterna i det elektroniska informationsflöde som nu utvecklas i rättsväsendet. Det anser Datainspektionen som har granskat det elektroniska informationsflöde som förekommer mellan olika myndigheter i samband med brottmål. I den information som skickas mellan myndigheterna förekommer många personuppgifter som ofta är integritetskänsliga.

www.datainspektionen.se

 

Satsning ska stärka barnens rättigheter

Sverige har fått kritik på en rad områden från FN:s barnrättskommitté. För att bättre tillgodose barns rättigheter inleder nu regeringen tillsammans med Barnombudsmannen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, en treårig satsning. Barnombudsmannens uppdrag är att sprida och kommunicera regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter inom alla verksamheter på kommunal och statlig nivå. Uppdraget har fått namnet Pejling och dialog.

 

Bör FN:s barnkonvention inkorporeras i svensk lag?

Frågan om FN:s barnkonvention borde inkorporeras i svensk lag är omdiskuterad.

Nu föreslår regeringen en utredning som ska kartlägga tillämpningen av barnets rättigheter enligt barnkonventionen. Utredaren ska bland annat:

• identifiera områden som är särskilt angelägna för kartläggningen

• kartlägga hur barnets rättigheter tolkas och beaktas i den praktiska tillämpningen av lagstiftningen inom de områdena

• beskriva eventuella brister i hur barnets rättigheter tolkas och beaktas

• analysera orsakerna till bristerna och lämna förslag till hur lagstiftningen kan kompletteras och förtydligas för att förstärka barnets rättigheter.

 

Samarbete mot illegala vapen redovisat

Många av de illegala vapen som kommer in i Sverige kommer från Västra Balkan men det är svårt att bedöma omfattningen av den illegala införseln. Enligt Polisens uppfattning är kriminella i dag mer beredda att använda skjutvapen än tidigare vid till exempel hot eller rån. För att få ner antalet skottlossningar och användningen av illegala skjutvapen är det nödvändigt att minska införseln av illegala vapen till Sverige. Det framgår av Rikspolisstyrelsens och Tullverkets redovisning om införseln av illegala skjutvapen till Sverige.

 

Sociala insatsgrupper är framgångsrika

En pilotverksamhet med sociala insatsgrupper för att förebygga ungdomskriminalitet har bedrivits sedan juni 2011 på tolv platser över hela landet. En utvärdering visar att alla pilot­områden är nöjda eller mycket nöjda med det samarbete som utvecklats mellan polis och socialtjänst inom ramen för de sociala insatsgrupperna.

 

Ny underrättelsetjänst mot kriminella gäng

Alliansen satsar 39 miljarder kronor i nästa års budget på rättsväsendet, varav 30 miljoner specifikt för att bygga upp en rikstäckande kriminalunderrättelsetjänst på ekobrottsområdet. Det är ett led för att motverka den utveckling som blir allt mer tydlig med kriminella nätverk från forna Sovjet som breder ut sig i Sverige och Europa och hotar det demokratiska samhället. Satsningen är en vidareutveckling av kampen mot grov organiserad brottslighet som regeringen prioriterat sedan tidigare och centralt för att bekämpa något som har kommit att likna en internationell maffia.

 

IT-spaning mot organiserad brottslighet

I takt med den ökande användningen av informationsteknologi i samhället blir IT också ett allt viktigare redskap i den organiserade brottslighetens verksamhet. Det fastslår Rikskriminalpolisens underrättelsesektion i en ny lägesrapport över den organiserade brottsligheten i Sverige.

 Polisen konstaterar i rapporten att de kriminellas kommunikation sköts allt mer via internet och olika mobilapplikationer. Polisen behöver därför öka sin kompetens inom IT-området, för att kunna bekämpa brottsligheten.

 Läs mer på Polisens webbplats.

Annons
Annons