search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2012/1147 Slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33)

R-2012/1179 Promemorian Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen samt borttagande av automatiskt uppskov vid ansökan om nåd (Ds 2012:17)

R-2012/1246 Promemorian Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till det andra tilläggsprotokollet (Ds 2012:22)

R-2012/1299 Promemorian Genomförande av blåkortsdirektivet (Ds 2012:28)

R-2012/1464 Europeiska kommissionens förslag om ändring i UCITS V-direktivet

R-2012/1509 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning KOM(2012) 372 slutlig

R-2012/1572 Promemorian Internationella avvecklingsmekanismen för FN:s brottmålstribunaler (Ds 2012:32)

R-2012/1676 Europaparlamentets förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG (Öppenhetsdirektivet)

Annons
Annons
Annons