search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny vägledning om insiderverksamhet

Hantering av insiderinformation kan kräva särskilda riktlinjer på advokatbyråerna. I en ny vägledning ges konkreta råd hur man kan hantera finansiellt känsliga uppgifter.

Advokater hanterar ibland så kallad insiderinformation, information som kan påverka priset på finansiella instrument. Det kan röra sig om information om ett förestående offentligt uppköpserbjudande avseende ett aktiemarknadsbolag eller information om en förestående större order till ett aktiemarknadsbolag eller annan större affär som ett sådant bolag är part i. Den som får insiderinformation är enligt marknadsmissbrukslagen förbjuden att för egen eller någon annans räkning förvärva eller avyttra sådana finansiella instrument som informationen rör, men också att med råd eller på annat sådant sätt föranleda någon annan att förvärva eller avyttra finansiella instrument som informationen rör. För att leva upp till dessa regler kan det vara bra att ha särskilda bestämmelser för advokatbyråns anställda om värdepappershandel.

En arbetsgrupp under ledning av chefsjuristen Maria Billing har nu på generalsekreterarens uppdrag arbetat fram en vägledning avseende frågor som berör advokatens hantering av insiderinformation.

Vägledningen tar upp olika frågor som berör hantering av insiderinformation. Till vägledningen finns också en konkret checklista avseende rutiner för hantering av insiderinformation, liksom exempel på hur regler avseende handel med finansiella instrument och hantering av insiderinformation kan se ut på en advokatbyrå.

Förslaget har behandlats av styrelsen, som har fastställt vägledningen.

Annons
Annons
Annons