search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2012 om inte annat anges.

Andersson, Lennart: Det nya skatteförfarandet / av Lennart Andersson och Ulf Bokelund Svensson (Björn Lundén information. 201 s.)

Bergström, Claes: Aktiebolagets grundproblem / Claes Bergström, Per Samuelsson (4. uppl. Norstedts juridik. 303 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 173)

Brottsoffer i fokus : de vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2012 (Umeå : Brottsoffermyndigheten. 183 s.)

Dansk privatret / Camilla Hørby Jensen (red.) ; Paul Krüger Andersen m.fl. (17. udg. København : Jurist- og Økonomforbundet. 818 s.)

Elfström, Jan: Konsultansvar / Jan Elfström, Lars Erik Ashton (2. uppl. Stockholm : Svensk byggtjänst. 250 s.)

Hansson, Tommy: God man och förvaltare : en praktisk vägledning (Björn Lundén information. 226 s.)

Internationellt privaträttsliga rättsfall / sammanställda av Michael Bogdan, Patrik Lindskoug, Ulf Maunsbach (4. uppl. Lund : Juristförl., 283 s.)

Jensen, Ulf: Panträtt i fast egendom (9. uppl. Iustus. 291 s.)

Jingryd, Ola: Fastighetsförmedling / Ola Jingryd och Lotta Segergren (3. uppl. Studentlitteratur. 308 s.)

Karlsson-Tuula, Marie: Gäldenärens avtal : vid företagsrekonstruktion och konkurs (2. uppl. Norstedts juridik. 160 s.)

Komparativ konstitutionell rätt : en lärobok / red. Anna Jonsson Cornell (Iustus. 318 s.)

Lookofsky, Joseph: Understanding the CISG : a compact guide to the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (4., worldwide ed. Copenhagen : DJØF. 239 s.)

Lovsamlingen / redigeret af Jens Møller (20. udg. København : Jurist-og Økonomforbundet. 1025 s.)

Melin, Magnus: Fastighets­mäklarlagen : en kommentar (3. uppl. Norstedts juridik. 414 s. Norstedts gula bibliotek)

Nyman, Michael: Riskkapital : private equity- och venture capital-investeringar / Michael Nyman, Jonatan Lundgren, Carl Christian Rösiö (2. uppl. Norstedts juridik. 199 s.)

Ordlista för Sveriges Domstolar (Rev. uppl. Domstolsverket. 195 s.)

Paju, Jaan: Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt (Norstedts juridik. 92 s.)

Trafikkommentarer / Maria Ceder m.fl. (6. uppl. Norstedts juridik). – 894 s.

Westberg, Peter: Civilrättskipning (Stockholm : Norstedts juridik, 2012. – 480 s. – (Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 202)

Zacharias, Claude: 2011-års fastighetsmäklarlag : en kommentar : med tillbakablickar på dess föregångare från 1984 och 1995 (Lidingö : Zacharias advokatbyrå. 925 s.)

Årsredovisningslagen : en guide till god redovisningssed (3. uppl. Studentlitteratur : Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 98 s.)

Annons
Annons
Annons