search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Internationella arvsfrågor utreds

EU har antagit en förordning som reglerar frågor om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg. Före detta generaldirektören Anders Eriksson har fått uppdraget att som utredare analysera vilka ändringar som nu krävs i svensk författning. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2014.

JO-kritik mot avlyssning

Justitieombudsmannen Lars Lindström upptäckte vid en inspektion av Uddevalla tingsrätt att polisen i ett ärende bedrivit hemlig teleavlyssning i över ett år utan att det väckts åtal. Det saknas dock helt dokumentation av hur tingsrätten prövat avlyssningen. JO utgår från att tingsrätten gjort en prövning, men skriver att den borde ha dokumenterats. JO kritiserar också tingsrättens bristfälliga dokumentation i andra avlyssningsärenden.

Blomstrand utreder enhetligt patentskydd

EU-förhandlingarna om ett enhetligt patentskydd och en europeisk patentdomstol är nu i sitt slutskede. För att det enhetliga patentsystemet ska kunna börja tillämpas krävs förändringar i nationell lagstiftning. Regeringen har därför gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå de lagändringar och anpassningar i övrigt som reformen kräver för svensk del. Till utredare har före detta justitierådet Severin Blomstrand utsetts.

I uppdraget ingår också att föreslå en ny lättillgänglig patentlag och en ny patentförordning. Den första delen av uppdraget ska redovisas den 17 juni 2013 och den andra delen ska redovisas den 3 juni 2014.

Förslag om ny förvaltningsprocess

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över en rad förslag till ändringar i de processregler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. I lagrådsremissen föreslås bland annat att ett antal ytterligare måltyper inleds i förvaltningsrätten i stället för i kammarrätten. Regeringen föreslår också att det införs partiellt prövningstillstånd i kammarrätten och Migrationsöverdomstolen samt att grunderna för att meddela prövningstillstånd i kammarrätten förtydligas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Informationsutbyte ska effektivisera

Brottsförebyggande rådet, Brå, och åtta myndigheter inom brottsbekämpning och rättsväsende ska koppla samman sina IT-stöd så att de kan utbyta information på elektronisk väg. Syftet är att effektivisera rättsväsendets arbete samt att ge Brå tillgång till information och underlag för statistik. Regeringen har anslagit 90 miljoner kronor för satsningen i nästa års budget.

800 fall av stalkning anmälda

Sedan lagen om olaga förföljelse kom till förra året och fram till den 31 augusti i år kom 829 anmälningar om olaga förföljelse eller stalkning in till polisen. Brottsoffren har i de allra flesta fallen varit vuxna kvinnor. Lagen om olaga förföljelse ger, precis som fridskränkningsbrott, en möjlighet att väga samman flera straffbara handlingar och beakta helheten för offret.

Nämndemännen åter omdiskuterade

Ett blogginlägg av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg satte fart på diskussionen om hur nämndemännen utses och vilken roll de har. Generalsekreteraren pekade i sin blogg på problemen med att domare utses av de politiska partierna. Hon fick sedan bland annat diskutera frågan i SVT:s morgonprogram. Nämndemännen i domstolarna har fått mycket uppmärksamhet sedan beskedet kom att hela den stora rättegången i det så kallade Södertäljemålet måste tas om, sedan en nämndeman varit jävig.

Stor satsning på rättsväsendet

Rättsväsendet får ytterligare 1,5 miljarder kronor under 2013.

I de ökade anslagen ryms också en förstärkning till de rättsliga biträdena med drygt 200 miljoner kronor.

Totalt uppgår budgeten för rättsväsendet för 2013 till 39 miljarder kronor. Störst anslagsökning inför nästa år får polisen, vars anslag höjs med 360 miljoner kronor. Sammanlagt går därmed mer än hälften av rättsväsendets anslag, 20,5 miljarder kronor, till Polisen.

Skärpt straff för dataintrång utreds

Straffskalan för dataintrång är oförändrad sedan bestämmelserna kom till för nästan 30 år sedan, trots att data- och informationssystem under de åren blivit allt viktigare i samhället. Utredningen om IT-brottskonventionen, med före detta överåklagare Nils Rekke som utredare, ska därför som tilläggs-

uppdrag utreda om det behövs strängare straff för storskaliga dataintrång. Uppdraget ska redovisas senast den 3 juni 2013.

Intagna kvinnor mår psykiskt dåligt

Många kvinnor i de svenska fängelserna lider av förhöjd aggressivitet, missbruk och depression, och över hälften av kvinnorna har upplevt trauman. Också den neuropsykiatriska diagnosen adhd är vanlig bland kvinnliga intagna. Det visar preliminära resultat från en stor studie inom kriminalvården. Studien syftar ytterst till att hitta bättre metoder att minska återfall i brott bland dömda kvinnor.

Kartläggning ska förebygga återfall i brott

Kriminalvården ska på regeringens uppdrag kartlägga personer som verkställer påföljd i anstalt eller frivård. I kartläggningen ska ingå faktorer som missbruksproblematik, psykisk och fysisk hälsa, utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, boendesituation och familjeförhållanden.

Syftet med undersökningen är att ge Kriminalvården och de aktörer som myndigheten behöver samverka med underlag för att utveckla och effektivisera det återfallsförebyggande arbetet. Resultatet av undersökningen ska redovisas senast den 7 januari 2014.

Annons
Annons