search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Barnrättscentrum i Stockholm invigdes

Barnrättscentrum vid Stockholms universitets juridiska fakultet ska utveckla barnrätten. Den 9 oktober invigdes centret vid en ceremoni i Schefflerska palatset i Stockholm.

Bland dem som var närvarande vid invigningen fanns drottning Silvia, barn- och äldreminister Maria Larsson och Stockholms universitets vicerektor Astrid Söderbergh Widding. Europarådets tidigare människorättskommissionär Thomas Hammarberg höll ett anförande om FN:s barnkonvention.

Professor Wiweka Warnling Nerep är föreståndare för Barnrättscentrum. I sin välkomsthälsning påminde hon om att barnrätt är ett nytt forskningsfält, där det finns mycket att göra. Vicerektor Astrid Söderbergh Widding berättade om den barnrelaterade forskningen vid Stockholms universitet. Inom humanistiska fakulteten bedrivs Sveriges mest framstående barnlitteraturforskning under ledning av professor Boel Westin. På 1970-talet inrättades en professur i barnspråksforskning vid universitetet, som nu innehas av professor Francisco Lacerda. År 1980 inrättades universitetets centrum för barnkulturforskning som främjar utbildning och forskning om kultur för barn och kultur av barn. Inom samhällsvetenskapliga fakulteten finns bland annat barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Där bedrivs forskning kring utsatta barns och ungas livsvillkor under ledning av professor Ann Christin Cederborg, ledamot av styrelsen för Barnrättscentrum.

Barnrättscentrum ska underlätta forskningssamarbete

Den som tog initiativ till Barnrättscentrum var professor Said Mahmoudi. Han berättade om centrets bakgrund, syfte och ambitioner.

Idén till Barnrättscentrum föddes för cirka två år sedan, när Said Mahmoudi var dekanus för juridiska fakulteten och fick möjlighet att skaffa sig djupare insikt i den forskning som bedrevs inom olika rättsområden vid fakulteten. Han upptäckte då att det fanns ett stort antal publicerade studier och pågående forskningsprojekt med anknytning till barn, framför allt av enskilda forskare vid fakulteten. Ett antal av projekten har varit tvärvetenskapliga eller interdisciplinära.

Said Mahmoudi fann att det saknades en gemensam organisation och en sammanhållen infrastruktur för att underlätta forskarnas samarbete, koordinera forskningen och främja mer tvärvetenskaplig forskning. Det fanns också ett behov av att sprida forskningsresultaten både inom och utanför universitetet effektivare och verka för internationellt utbyte av forskare.

– Barnrättscentrum har kommit till för att tillmötesgå alla dessa behov, sade Mahmoudi.

Flera seniora forskare vid juridiska fakulteten i Stockholm har engagerat sig i barnrätten. Professor Johanna Schiratzki har under många år behandlat frågor om barn inom familjerätten och utlänningsrätten. Professorerna Christian Diesen, Madeleine Leijonhufvud och Petter Asp har forskat om barn i straffprocessen. Fakulteten har också haft i uppdrag att utvärdera inrättandet av ”barnahus” och ingår i ett EU-projekt om sexuellt våld mellan unga.

Juridiska fakulteten har tre nydisputerade forskare inom barnrätten: Anna Kaldal disputerade i processrätt 2010, Pernilla Leviner i offentlig rätt 2011 och Katrin Lainpelto i processrätt 2012. Det pågår också ett avhandlingsprojekt inom straffrätten med doktoranden Malou Andersson. Professor Wiweka Warnling Nerep och juris doktor Hedvig Lokrantz-Bernitz har behandlat barnrätten i ett konstitutionellt perspektiv.

Said Mahmoudi berättade att Barnrättscentrum har fått starkt stöd från Stockholms universitets ledning. Barnrättscentrums styrelse, där Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är ordförande, har beslutat att inrätta två gästforskartjänster och att anställa en doktorand särskilt för barnrättscentret.

Styrelsen har också beslutat att hålla regelbundna seminarier och internationella konferenser. Barnrättscentrum är värd för en internationell konferens i maj 2014 med anledning av barnkonventionens 25-årsjubileum.

Ambitionen är att Stockholms barnrättscentrum ska etablera sig som ett av Europas mest framstående forskningsinstitut inom barnrätten inom fem år.

– Vi här på Stockholms universitet har alla förutsättningar att kunna förverkliga denna ambition, förklarade Said Mahmoudi.

Barnrättscentrum för forskning och utåtriktad växelverkan

Anna Kaldal, juris doktor och biträdande föreståndare för Barnrättscentrum, förklarar att det först och främst handlar om att bygga upp en forskningsmiljö.

– Det första vi gör är att rekrytera forskare, berättar hon.

Det forskningsområde som Barnrättscentrum ska inrikta sig på är bredare än forskning om barn i utsatta situationer, som barnrätt ofta förknippas med. Det handlar om all juridik som rör barn. Ambitionen är att Barnrättscentrum ska sitta i samlade lokaler och ha bibliotek och mötesrum.

Annons
Annons