search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EU-domstolen: Då får verkställighet av en tredskodom nekas

En domstol i ett medlemsland får inte avslå en ansökan om verkställighet av en tredskodom från en domstol i ett annat medlemsland, om den inte på ett uppenbart och oproportionerligt sätt kränker svarandens rätt till en rättvis rättegång. Det kommer EU-domstolen fram till i en aktuell dom där den tolkat Bryssel I-förordningen.

Enligt den s.k. Bryssel I-förordningen (förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område) kan en domstol, med avvikelse från principerna och målen i förordningen, vägra att erkänna en dom som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat. I denna dom klargör EU-domstolen rättspraxis vad gäller frågan om när det åligger en svarande att överklaga i ursprungsmedlemsstaten samt bekräftar betydelsen av rätten till försvar. Verkställighetsförklaring (exekvatur) kan enligt EU-domstolen nekas – men bara efter individuell granskning av fallet.

 

Begäran om förhandsavgörande i Trade Agency-målet gällde tolkning av vissa artiklar i Bryssel I-förordningen. Begäran hade framställts i ett mål angående erkännande och verkställighet i Lettland av en tredskodom som meddelats av en engelsk domstol. EU-domstolen kom fram till följande i dom den 6 september 2012: När en svarande, med hänvisning till att denne inte delgetts stämningsansökan, ansöker om ändring av verkställighetsförklaring av en i ursprungsmedlemsstaten meddelad tredskodom som åtföljs av ett intyg enligt artikel 54 i förordningen, är det den domstol, i den medlemsstat där domen görs gällande, som har att pröva ansökan om ändring behörig att pröva om de uppgifter som finns i intyget överensstämmer med bevisningen. Domstolen i den medlemsstat där en dom görs gällande får inte, med stöd av bestämmelsen om ordre public, avslå en ansökan om verkställighetsförklaring av en tredskodom, varigenom domstolen i ursprungsstaten har avgjort ett mål i sak utan att pröva vare sig föremålet eller grunden för talan och vilken inte innehåller någon bedömning av om käranden har fog för sin talan, såvida den förstnämnda domstolen inte finner att tredskodomen på ett uppenbart och oproportionerligt sätt kränker svarandens rätt till en rättvis rättegång enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, på grund av att det är omöjligt att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt föra talan mot domen.

Domen i mål C-619/10 (Trade Agency Ltd mot Seramico Investments Ltd)

Annons
Annons