search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2012/0748 Promemorian Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar
R-2012/0894 Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19)
R-2012/0933, R-2012/1245 Betänkandet Mindre våld för pengarna samt skrivelsen om anmälningsplikt vid idrottsarrangemang
R-2012/0971 Betänkandet Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32)
R-2012/1155 Promemorian Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto
R-2012/1162, R-2012/1163 Promemorian Inspektionen för vård och omsorg – en
ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20) samt promemorian Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21)
R-2012/1181 Promemorian med förslag till ny lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregisterverksamhet m.m.
R-2012/1202 Inbjudan att lämna synpunkter på Slutavräkning (close-out netting) inom ramen för Unidroit
R-2012/1249 Promemorian Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat
R-2012/1287, R-2012/1395 Inbjudan att lämna synpunkter avseende Europeiska kommissionens förslag (COM (2012) 360 final) till direktiv om försäkringsförmedling (omarbetning) samt förslag till förordning om basfakta för investeringsprodukter (COM (2012) 352 final)

Annons
Annons