search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Satsning på rättsväsendet utlovas
Regeringen prioriterar rättsväsendet och satsar ytterligare 1,5 miljarder kronor. Det utlovade statsminister Fredrik Reinfeldt i sin regeringsförklaring vid riksmötets öppnande den 18 september. Hur medlen ska fördelas framgick inte.

I regeringsförklaringen tryckte statsministern på behovet av trygghet i samhället. För att öka tryggheten har regeringen satsat på fler poliser, skärpta straff och ett stärkt brottsofferperspektiv, förklarade han. Men "mer behöver göras. Otryggheten är fortfarande för stor och för få brott klaras upp" fortsatte Reinfeldt.

Polisen blir en myndighet
Regeringen föreslår i Budgetpropositionen att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en sammanhållen myndighet den 1 januari 2015. Ombildandet av svensk polis blir den största omorganisationen inom staten på många år och den största organisationsförändringen av svensk polis sedan förstatligandet 1965.

Förslaget till riksdagen är en följd av Polisorganisationskommitténs betänkande "En sammanhållen polis", som överlämnades den 30 mars i år. Betänkandet har remissbehandlats och en övervägande majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt förslaget.

Juristutbildningar får blandade betyg
Sex av de 32 utbildningar i juridik som granskats av Högskoleverket brister i kvalitet. Bland dem finns juristprogrammet (juristexamen, tidigare jur. kand.) i Stockholm, den affärsjuridiska utbildningen i Jönköping och utbildningen i handelsrätt vid Uppsala universitet.

Bland de sex utbildningar som leder till juristexamen får universiteten i Uppsala och Lund de högsta betygen, mycket hög kvalitet. Utbildningarna i Göteborg, Umeå och Örebro håller enligt utvärderingen hög kvalitet, medan Stockholm alltså får betyget bristande kvalitet.

Mer pengar till Brå
Regeringen vill ge Brottsförebyggande rådet, Brå, ytterligare resurser. Satsningen syftar till att stärka Brottsförebyggande rådets roll som rättsväsendets kunskapscentrum.

LVU utreds
Regeringen har tillsatt en utredning för att se över bestämmelserna i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och att analysera behovet av förändringar och förtydliganden av reglerna.

Syftet med utredningen är enligt regeringen att stärka barns rättigheter och att stärka rättsäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU.
Regeringen har utsett Håkan Ceder till utredare. Ceder ska redovisa uppdraget den 3 mars 2014.

DNA-register ger allt fler kopplingar
Polisen får allt fler träffar mellan misstänkta och brottsplatser i sina registersökningar, visar siffror från Statens kriminaltekniska laboratorium. Antalet träffar mellan brottsplatsspår och personer som finns i polisens DNA- eller utredningsregister ökade under det första halvåret 2012 med ungefär tio procent jämför med samma period förra året. Ökningen beror enligt Rikspolisstyrelsen dels på att polisen registrerar allt fler personers DNA genom så kallade topsningar, dels på att spårregistret blivit allt mer omfattande.

Misstänktas rättigheter ska få stärkt ställning
Utredningen om tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden har överlämnat sitt betänkande Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) till Justitiedepartementet.

Utredningen föreslår åtgärder som kommer att förstärka misstänktas och tilltalades rätt till tolkning och översättning i straffrättsliga förfaranden hos polis, åklagare och allmän domstol. Rättigheterna ska gälla från delgivning av misstanke om brott och fram till dess att det straffrättsliga förfarandet är helt avslutat, exempelvis genom en dom i domstol. Förslagen har sin grund i ett EU-direktiv. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2013.

Sverige rapporterar till FN:s barnrättskommitté
Sverige har lämnat sin femte återkommande rapport om hur landet genomför FN:s barnkonvention. Rapporten gäller utvecklingen i Sverige under perioden 2007–2012.

Varje land som har skrivit under barnkonventionen är skyldigt att lämna rapporter till FN:s barnrättskommitté i Genève om vad landet har gjort för att genomföra barnets rättigheter enligt konventionen och vilka framsteg som har gjorts. Efter sin första rapport ska varje land lämna en rapport vart femte år.

EBM får nationellt ansvar för ekobrott
Ekobrottsmyndigheten ska få nationellt ansvar för ekobrottsbekämpningen från den 1 juli 2013. Det skriver justitieminister Beatrice Ask i en debattartikel i Dagens industri.

Regeringen ger också Ekobrottsmyndigheten 30 miljoner kronor för att skapa en rikstäckande kriminalunderrättelsetjänst på ekobrottsområdet.
I dag ansvarar Ekobrottsmyndigheten för ärenden som rör skattebrott och borgenärsbrott i storstadslänen och län som gränsar till dem.

Forskning om brotts­förebyggande prisas
Den brittiske professorn David Farrington tilldelas the Stockholm Prize in Criminology för sin forskning om tidiga brottsförebyggande åtgärder och om de samhällsvinster man kan åstadkomma genom att bryta pågående brottskarriärer. David Farrington är verksam vid Cambridgeuniversitetet.

Polisen föreslås få rätt att inrikta signalspaning


Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska ges möjlighet att inrikta signalspaning vid Försvarets radioanstalt (FRA). Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnats till riksdagen.
Förslaget innebär att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen läggs till bland de myndigheter som i dag tillåts inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.Förslaget väckte, när det lades fram i en departementspromemoria i december 2011, stark kritik från många remissinstanser, bland dem Advokatsamfundet. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.
Prop. 2011/12:179 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Fler söker asyl
Under de första åtta månaderna 2012 har cirka 24 700 personer sökt asyl i Sverige. Det är nästan 7 500 personer mer än under motsvarande period 2011. De flesta asylsökande kommer från Somalia, Afghanistan, Syrien och Balkan.

JO utreder häktesregler för advokatkontakter
Justitieombudsmannen, JO, inleder nu en granskning av Kriminalvårdens rutiner för hur häktade kan kontakta sina advokater. Granskningen kommer sedan Advokatsamfundet i medierna lyft fram att landets häkten ibland begränsar möjligheten för intagna att tala med och ringa till sina advokater utanför kontorstid.

Advokatsamfundet har vid flera tillfällen pekat på brister i häktenas regler och rutiner som hindrar intagna från att kontakta sina advokater.

Polis och socialtjänst ska samverka
Socialtjänsten ska få ökade möjligheter att lämna uppgifter om unga i riskzonen till polisen. Det föreslår regeringen i en proposition. Lagförslaget gäller unga under 21 år som löper risk att utöva kriminell verksamhet. Uppgifter ska få lämnas över om de kan antas bidra till att förhindra brott och om det inte är olämpligt att sekretessen bryts.
Prop. 2011/12:171 Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Polisen dålig på att förverka brottsvinster
Flera polismyndigheter i landet behöver bli bättre på att förverka egendom som kommer från brott. Det visar en rapport från Rikspolisstyrelsen. Många poliser har, enligt rapporten, dåliga kunskaper om möjligheten att förverka brottsvinster.

Annons
Annons