search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis
Författare: Hans Danelius
Förlag: Norstedts juridik
En ny fjärde upplaga av denna standardkommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna behandlar rättspraxis fram till april 2012. Författaren analyserar de grundläggande fri- och rättigheter som skyddas genom konventionen i ljuset av den omfattande rättspraxis som utbildats genom Europadomstolens avgöranden – sedan föregående upplaga av boken kom ut 2007 har domstolen meddelat över 10 000 nya domar. Boken är en god hjälp för läsaren att hitta rätt i den rättspraxis som vuxit fram.

Titel: Yttrandefrihetsgrundlagarna
Författare: Hans-Gunnar Axberger
Förlag: Norstedts juridik
Skyddet för yttrandefriheten i Sverige är förankrat i Tryckfrihetsförordningen,TF, som har mer än 200-åriga traditioner, och i Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL som trädde i kraft 1992. Boken beskriver reglernas bakgrund och innehåll. Med utgångspunkt i lagtexten följer framställningen yttrandefrihetsregleringens hörnstenar – bland annat meddelarskyddet, förbudet mot censur, den ansvarige utgivarens ställning, offentlighetsprincipen, yttrandefrihetsbrott och den speciella tryckfrihetsprocessen.

VÄNBOK TILL STEN HECKSCHER
Sten Heckscher, som varit verksam som statsråd, statssekreterare, utredare, rikspolischef, kammarrättspresident och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen fyllde 70 år under sommaren. I augusti fick han motta en vänbok vid en tillställning på Advokatsamfundet.
De 37 bidragen i vänboken, författade av vänner och kolleger, rör sig brett kring juridik och politik och anknyter till Sten Heckschers egna verksamhets-, och intresseområden. Här finns personliga betraktelser och reflektioner kring bland annat domstolsväsendet i Sverige och internationellt, domarrollen och domaretik, polisorganisation och polisverksamhet, Europadomstolens ställning och mänskliga rättigheter, juristers förhållande till EU-rätten och språkfrågor. Redaktörer för vänboken är Johan Hirschfeldt, Stefan Lindskog, Anne Ramberg, Thomas Rolén och Dag Victor.

KM PÅ ADVOKATBYRÅER
Hur Knowledge management (KM) och IT används på advokatbyråer i och utanför Europa är ämnet för den lilla antologin Practical strategies for effective law firm knowledge management (Universal-Publi­shers). Den ger en inblick i det aktuella läget vad gäller forskning och praktik i Nederländerna, Sverige, Spanien, Storbritannien och USA. Syftet med boken är att ge inspiration och öppna upp en diskussion kring hur byråerna på bästa sätt kan hantera och organisera sin kunskap. Ett av bidragen är skrivet av Ann Björk och Helena Hallgarn som 2010 startade upp det juridiska konsultföretaget VQ, Virtual Intelligence.

AVSLUTAD TIDSKRIFT FÅR EFTERFÖLJARE
Stockholm International Arbitration Report (SIAR) som gavs ut av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i samarbete med Juris Publishing i New York, upphörde 2009. Förlaget Juris har nu gett tidskriften en efterföljare i European International Arbitration Review (EIAR). Den nya tidskriften ska behandla aktuella skiljemannarättsliga frågor ur ett europeiskt perspektiv.

Annons
Annons