search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Gemensamma EU-regler om arv klara

Efter flera års arbete har EU nu enats om gemensamma privaträttsliga regler för arv och testamente. Den nya förordningen innehåller bland annat regler om behörig domstol, tillämplig lag och erkännande av domstols domar/beslut, men ger också enskilda vissa möjligheter att välja vilken lag som ska tillämpas.

I juni antog EU:s ministerråd slutligen den nya förordningen om regler för arv och testamente. Förutom att peka ut vilken lag som ska tillämpas, vilken domstol som har behörighet att döma i arvstvister (som huvudregel styrs detta av den så kallade hemvistprincipen) och erkännande av domar/beslut, innehåller förordningen också regler om ett europeiskt arvscertifikat. Certifikatet är en slags legitimation som visar vem som har rätt att företräda ett dödsbo (exempelvis boutredningsman).

Förordningen gäller i EU, med undantag för Storbritannien, Irland och Danmark, som alla ställt sig utanför förordningen. Den träder i kraft den 17 augusti 2015. Testamenten som skrivits före detta datum ska dock också omfattas, om testatorn avlider sedan förordningen trätt i kraft.
Den svenske advokaten Ulf Bergquist är ordförande i den internationella expertgrupp som arbetar med en lagkommentar till förordningen. 

Läs mer
Läs mer om arvsförordningens innehåll i Ulf Bergquists artikel i Advokaten nr 9 2009.
Förordningen finner du på http:/ /eur-lex.europa.eu. Välj först den svenska sidan och ange förordningens nummer 650/2O12 i sökfönstret.

Annons
Annons