search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende Beslut 2012 4

Advokaten borde ha tillgodosett klientens önskemål att få ut kopior av handlingarna i akten. Erinran.

Bakgrund
Advokat A var ombud för X. Strax före huvudförhandling i det aktuella målet ville X byta ombud.

Anmälan
I anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 23 november 2011, riktar X anmärkningar mot A och anför i huvudsak följande.

Enligt överrenskommelse den 4 augusti 2011 med advokat A skulle hon påföljande dag, den 5 augusti 2011, hämta sin personakt för att vidarebefordra den till sitt nya ombud. När hon kom till advokatkontoret den 5 augusti meddelade sekreteraren att hon inte fick med sig akten trots överenskommelsen. Hon fick stryka en del av sin skriftliga bevisning inför huvudförhandlingen eftersom hon per den 26 september 2011 fortfarande inte fått ta del av akten eller erhållit kopia på begärda handlingar. Det var mycket tids­ödande och kostsamt att på nytt försöka införskaffa de handlingar A nekade lämna ut. Hon fick betala sitt nya ombud för att försöka få ut akten. A fakturerade för förberedelser inför huvudförhandling men vägrade lämna ut upplysningar kring dessa förberedelser.

A meddelade den 4 augusti 2011 att hennes upparbetade kostnader var ungefär halva beloppet av hennes rättskydd, ca 75 000 kr, så att hon kunde byta ombud och kvarvarande pengar skulle räcka till nytt ombud och huvudförhandling. A fakturerade dock mer än vad som överenskommits och rättskyddet räckte därmed inte till huvudförhandlingen.

Advokatens yttrande
A har i sitt yttrande, daterat den 2 december 2011, tillbakavisat samtliga anmärkningar och anfört i huvudsak följande.

X meddelade den 4 augusti 2011 att hon avsåg att byta ombud. Det skäl X uppgav var inte att hon var missnöjd med hennes sätt att handlägga ärendet utan X uttryckte sin tacksamhet för det arbete som var nedlagt. Den advokat hon valt att anlita var enligt X specialiserad på PAS och som X trodde att hon kunde komma att anklagas för. X fick omgående besked att hon befann sig på semester och skulle vara åter den 15 augusti 2011. Hon hade under semestern fortlöpande kontakt med sin sekreterare och fick information om X:s beslut. Då det enligt hennes uppfattning är angeläget att vidmakthålla goda klientrelationer åkte hon ner till kontoret (10 mil) och gick igenom X:s akt. X fick besked att de pärmar X nedlämnat i samband med att ärendet påbörjades kunde hon avhämta men att akten som bestod av flera hundra sidor inlagor, e-post, skrivelser etc. var för omfattande för att åter kopieras. X hade under ärendets gång fått kopior på alla handlingar, ibland mer än en gång. X erbjöds att komma och gå igenom akten och precisera vad det var hon önskade för ytterligare kopior. Detta erbjudande framställdes vid ett par tillfällen. X valde att avstå. Det nya ombudet, advokaten B, gjorde gällande att det var hennes skyldighet att lämna ut även sin egen akt till X. De har olika uppfattning i denna fråga och har uppenbarligen också fått olika besked från Advokatsamfundet. Hon vidhåller att hon inte är skyldig att lämna ut sina anteckningar, sakframställningsstolpar, pläderingsstolpar, noteringar vid kontakter med vittnen etc.

X:s ärende var utsatt till huvudförhandling redan hösten 2010 men en förlikning träffades och ny huvudförhandling skulle ha ägt rum i mars 2011. På grund av att sonen tillsammans med föräldrarna hamnade på utredningshem flyttades denna förhandling fram.
X tillskrev sitt försäkringsbolag och gjorde gällande att hennes kostnadsräkning var oskälig. X fick information om att hon försökt hålla nere räkningen och försäkringsbolaget ansåg att ersättningen var skälig. Därefter föreslog X att de skulle dela på självrisken men ett erbjudande om en avbetalning var så långt hon var beredd att sträcka sig.

Ytterligare skriftväxling har förekommit i ärendet

Nämndens bedömning och beslut
En advokat är skyldig att lämna ut klientens handlingar om klienten ber om detta. Någon skyldighet att lämna ut advokatens interna arbetsmaterial finns inte, men i övrigt är skyldigheten att lämna ut de handlingar akten innehåller fullständig och omfattar således inte bara sådana handlingar som klienten tillfört utan också motpartsinlagor, korrespondens, intyg, domar m.m. Advokaten har rätt till skälig ersättning för kopiering och eget arbete med anledning av klientens begäran.

A borde ha tillgodosett X:s önskemål att få ut kopior på handlingarna i akten, alldeles oberoende av att det var fråga om ett omfattande material. Genom att inte göra detta har A åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Vad som i övrigt förekommit föranleder ingen åtgärd.

Annons
Annons