search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Nyheter

Advokater får vägledning om tystnadsplikten

Tystnadsplikten är ett av advokatyrkets kärnvärden. Men med ny teknik och förändringar i samhället kan det ibland vara svårt att veta vad som gäller i konkreta situationer. En skrift från samfundet ska ge praktisk vägledning.

På senare tid har det allt oftare kommit upp frågor om hur tystnadsplikten ska hanteras och balanseras mot andra krav som ställs på advokaterna. Det handlar till exempel om vad advokater kan lämna ut vid en skatterevision eller vad tystnadsplikten innebär när en advokat misstänker en klient för penningtvätt.

Osäkerhet för hur advokatbyråer ska förfara i olika situationer fick Advokakatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg att ta initiativ till en ny vägledning om tystnadsplikten.
Vägledningen har tagits fram av en arbetsgrupp under ledning av chefsjuristen Maria Billing. Skriften ger konkreta rekommendationer för hur advokater ska förhålla sig i olika situationer som kan uppkomma. Den avslutas med en kort checklista för rutiner vid oanmälda besök av polis eller åklagare.

Checklista: Rutiner vid oanmälda besök av polis eller åklagare

A. Receptionen

 • Var lugn och vänlig.
 • Be polisen/åklagaren vänta medan du kontaktar MP, kontorsansvarig delägare eller annan lämplig person.
 • Polisen/åklagaren får inte släppas in i advokatbyråns kontorslokaler innan någon av ovanstående personer från advokatbyrån anländer.
 • Diskutera inte saken med polis/åklagare innan MP kommer.

B. MP/ Kontorsansvarig delägare

 • Advokatens verksamhet omfattas av tystnadsplikt.
 • Under vissa i lag särskilt angivna omständigheter kan en skyldighet finnas att lämna upplysningar.
 • Begär att få del av beslut om exempelvis beslag/husrannsakan.
 • Kontrollera om den rättsliga grunden i beslutet är sådan att en laglig skyldighet att lämna upplysningar föreligger (jfr avsnitt 2 i Vägledningen avseende advokatens tystnadsplikt, cirk. nr 15/2012).
 • Kontakta Advokatsamfundets generalsekreterare eller chefsjurist om tveksamheter eller frågor uppstår (telefonnummer 08-459 03 00).
 • Ta därefter ställning till om och i så fall hur polis/åklagare ska få tillgång till advokatbyråns lokaler/relevant dokumentation på bästa och minst ingripande sätt.
 • Vilka uppgifter/dokument som kan lämnas ut framgår av avsnitt 2.4 i ovan nämnda cirkulär.
Annons
Annons