search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Unga lagöverträdare tillfrågas inte om medling

Kommunernas skyldighet att erbjuda medling i brott med unga förövare fungerar ännu inte som den ska. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Sedan 2008 är alla kommuner skyldiga att erbjuda medling i brott där förövaren är under 21 år. Men verksamheten ser mycket olika ut runt om i landet. Fortfarande får många unga förövare överhuvudtaget inte frågan om medling, skriver Socialstyrelsen, som på regeringens uppdrag följt upp medlingsverksamheten.

Medling vid brott innebär att brottsoffer och förövare möts för att under ledning av en opartisk person tala om det som hänt och vilka konsekvenser det får. Advokaten skrev i nr 6 2011 om medling och hur den fungerar. Flera intervjuade konstaterade då att medling kan vara till hjälp för brottsoffren och möjligen också minska återfallsrisken hos förövaren, men att landets medlingsverksamheter skilde sig mycket åt i arbetssätt.

Socialstyrelsen pekar i sin rapport just på bristen på likformighet, och att vissa kommuner i praktiken inte har någon organisation för att erbjuda medling. Rapporten lyfter också fram att det saknas kunskap och att det kan förekomma en bristande tilltro till medling inom rättsväsendet.

Rapporten Medling vid brott avseende unga lagöverträdare kan laddas ner från Socialstyrelsens webbplats, www.socialstyrelsen.se.

Annons
Annons
Annons