search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2011/1858 Betänkandet Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7) och Transporter av frihetsberövade – En konsekvensanalys (Statskontoret, rapport 2011:28)
R-2011/1860 Promemorian Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl. (Ds 2011:45)
R-2011/1880 Promemorian Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism (Ds 2011:43)
R-2012/0001 Promemorian En översyn av reglerna om internationell delgivning (Ds 2011:46)
R-2012/0120 Betänkandet Våld och tvång under internationella militära insatser (SOU 2011:76)
R-2012/0143 Promemorian Genomförande av det nya EU-direktivet om admini­strativt samarbete i fråga om beskattning
R-2012/0282 Företagsskatteutredningens delbetänkande Skatteincitament för riskkapital (SOU 2012:3)
R-2012/0328 Europeiska kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna (KOM (2012) 10 slutlig)
R-2012/0342 Promemorian Skatteverkets hemställan om lagändring angående socialavgifter på inte inkomstbeskattade ersättningar m.m.
R-2012/0423 Promemorian Överklagande av Tullverkets vitesförelägganden
R-2012/0430 Promemorian med kompletterande beredningsunderlag till betänkandet En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87)
R-2012/0446 Kompletterande remiss om Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde
R-2012/0474 Promemorian Sekretess för uppgifter i utländska databaser
R-2012/0482 Kompletterande remiss om Vissa frågor om tryggande av pensionsutfästelser
R-2012/0623 Promemorian Vissa skyddsåtgärder inom Statens institutionsstyrelses verksamhet

Annons
Annons