search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

En polis avskedad under 2011
Under förra året beslutade Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen att avskeda en polis på grund av stöld. Det redovisar nämnden i sin verksamhetsrapport för 2011.

Under 2011 fattade Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen beslut i 106 ärenden.
Personalansvarsnämnden består av rikspolischefen, en chefsjurist och sex ytterligare ledamöter.

Utvisning brott mot tortyrkonventionen
Sverige bröt mot FN:s tortyrkonvention när man beslutade om utvisning av en homosexuell man, enligt FN:s tortyrkommitté.

Mannen ansökte om asyl i Sverige år 2004, sedan han utsatts för tortyr och förföljelse i hemlandet Bengalen. Som homosexuell och politiskt aktiv i ett nybildat parti ansåg mannen att han löpte fortsatt risk. Varken Migrationsverket, migrationsdomstolen eller Migrations­överdomstolen tyckte dock att mannen kunde göra det tillräckligt troligt att han verkligen löpte en sådan risk. Tortyrkommittén är av en annan uppfattning. Genom att utvisa honom skulle Sverige därmed bryta mot artikel 3 i tortyrkonventionen.

Den bengaliske mannen har nu beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige.

HD prövar utvidgad rättshjälp
Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett ärende om utvidgad rättshjälp. Den sökande, som blivit funktionshind­rad i en tågolycka, har tidigare av tingsrätten beviljats ytterligare 40 timmars rättshjälp ut­över de 100 timmar som är normalt. Hans ombud anser dock att det behövs ytterligare 50–60 timmar för att avsluta målet. 
HD mål nr Ö 203-12

Polisen varnar för e-post om bedrägeri
Polisen har kontaktat Advokatsamfundet och meddelat att det just nu kommer in en rad anmälningar från advokatbyråer, som har blivit utsatta för försök att medverka till bedrägeri och penningtvätt.
Tillvägagångssättet har varit i stort detsamma: Förfrågningar om advokaten är beredd att åta sig uppdrag har skickats per e-post till ett antal advokatbyråer. Ofta har uppdraget rört indrivning av en fordran. Den omständighet som har varit gemensam för uppdragen är att en check på cirka 400 000 dollar har bifogats. I uppdraget har ingått att bistå med inlösen av checken i en bank i Kanada, Japan, USA eller Sverige.

I vissa fall har det varit fråga om en uppgiven klient från Kina eller USA, som önskar få hjälp med indrivning av en fordran eller förlikningslikvid från ett svenskt bolag.

Inget nytt för rättsväsendet i vårpropositionen
Regeringens ekonomiska vårproposition, som presenterades den 16 april, innehåller inte något nytt på rättsväsendets område. I propositionen skriver regeringen att den avser att återkomma i budgetpropositionen för 2013 med förslag till åtgärder inom rättsväsendet på tre teman:

  • Skärpta straff och tuffare insatser
  • Tidiga och tydliga insatser mot unga som begår brott
  • Ökad effektivitet inom rättsväsendet

Inom utgiftsområdet Migration föreslår regeringen att anslaget för offentligt biträde i utlänningsärenden bör ökas med 15 miljoner kronor på grund av att fler än beräknat väntas söka asyl under 2012.

Datalagringsdirektivet hindrar inte Ipred-lagen
Det strider inte mot EU:s datalagringsdirektiv att en domstol förelägger en internetleverantör att lämna ut uppgift om vem som har en IP-adress, enligt en dom från EU-domstolen.

Med den så kallade Ipred-lagen infördes EG-direktivet 2004/48/EG i svensk rätt. I ett mål om olaglig fildelning av ljudböcker begärde Högsta domstolen besked om datalagringsdirektivet hindrar att bestämmelsen om att lämna ut uppgift om IP-adressens innehavare tillämpas. EU-domstolens svar blev alltså att det inte finns några hinder för föreläggandet.
EU-domstolens dom den 19 april 2012 i mål C-461/10

Politiskt nej till ny grundlag
Yttrandefrihetskommitténs ledamöter har tagit ställning mot en ny yttrandefrihetsgrundlag. Det rapporterar nättidningen Medievärlden.

De tolv representanterna för riksdagspartierna föredrar att i stället förändra de nuvarande grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. De går därmed emot kommitténs ordförande, justitierådet Göran Lambertz.
 
JO kritiserar lång handläggningstid
Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot Förvaltningsrätten i Falun för handläggningstiden i ett mål om sjukersättning.

Målet kom in till förvaltningsrätten i juli 2010 och bedömdes som färdigberett den 5 oktober 2010, men rätten avgjorde inte målet förrän genom en dom den 28 februari 2012.
JO:s beslut (dnr 524-2012)

Brister i polisens arbete mot hedersvåld
Vittnen och misstänkta förhörs inte regelmässigt, och fokus läggs på det enskilda brottet i stället för att se till kvinnans totala livssituation, och kunskapen om hedersrelaterat våld är ojämn inom Polisen. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) och Polisen tagit fram. Enligt Brå behövs tydligare rutiner för arbetet med hedersvåld. Det finns också behov av utbildning i bland annat bemötande.

Polisen lagrar för mycket från mobiltelefoner
Datainspektionen är kritisk till att Länskriminalpolisen i Stockholm lagrar uppgifter om sms, telefonsamtal och kontakter från telefoner som beslagtagits utan att pröva om uppgifterna behövs i polisens underrättelseverksamhet.

Polisen får enbart lagra uppgifter som rör misstankar om allvarlig brottslig verksamhet i registret, och innan en uppgift sparas måste polisen pröva om den är relevant för undersökningen. Datainspektionen kan dock konstatera att 98 procent av uppgifterna i telefonregistret inte har prövats mot lagen.

Sammanhållen polismyndighet föreslås
Polisorganisationskommittén har lämnat sitt betänkande till justitieministern.

Polisorganisationskommittén föreslår bland annat att Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium ombildas till en sammanhållen myndighet.

Säkerhetspolisen föreslås bli en fristående myndighet inom polisväsendet. Arbetet ska inriktas på att den nya organisationen ska införas den 1 januari 2015.
En sammanhållen svensk polis SOU 2012:13

Skattefusk och mänskliga rättigheter undersöks
International Bar Associations Human Rights Institute, IBAHRI, ska nu analysera hur ekonomisk brottslighet, och i synnerhet skattefusk, bidrar till fattigdom och brott mot mänskliga rättigheter i världen. För att undersöka detta har IBAHRI tillsatt en grupp bestående av ledande akademiker, skatteexperter och advokater. Gruppen höll nyligen sitt första möte i London.

Enligt IBAHRI saknas det tidigare undersökningar om sambandet mellan ekobrott och fattigdom och mänskliga rättigheter.

Läs mer om undersökningen på IBA:s webbplats!

Annons
Annons