search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Advokatyrket, upphovsrätten och yttrandefriheten
Författare: Peter Danowsky
Förlag: Norstedts juridik
Peter Danowsky har varit verksam som advokat sedan 1980-talet, som expert på medie- och immaterialrätt engagerad i flera uppmärksammade processer, författare till böcker och artiklar. Denna bok är en samling artiklar som tidigare har publicerats mellan 1976 och 2011.

Utvecklingen och förändringen av advokatyrket under senare decennier och reflexioner kring yrkesidentitet och advokatens roll i samhället utgör en del av denna artikelsamling. Andra artiklar i boken speglar utvecklingen inom upphovsrätt, yttrandefrihet och medierätt.

Titel: Prövning av migrationsärenden
Författare: Christian Diesen,Annika Lagerqvist Veloz Roca, Karolina Lindholm Billing, Madelaine Seidlitz, Alexandra Wilton Wahren
Förlag: Norstedts juridik
En uppdaterad upplaga av del 8 i antologiserien BEVIS. På grund av den nya instans- och processordningen 2006 och andra reformer inom migrationsrätten är denna andra upplaga delvis helt omarbetad. Här beskrivs de allmänna grunderna för migrationsrätten i svensk och internationell rätt, Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas utredningsansvar, bevisfrågor inom migrationsrätten och det offentliga biträdets roll och uppgifter.
 

Avhandlingar - Miljörätt
Environmental policy space and International investment law av Åsa Romson, Stockholms universitet, 2012
Miljöpartiets språkrör Åsa Romson disputerade den 20 april på sin avhandling som handlar om miljörättsliga aspekter på internationella investeringsavtal. Mellanstatliga investeringsavtal har som mål att säkra goda investeringsförutsättningar för utländska företag, något som ofta står i konflikt med värdlandets önskan att genomdriva miljöpolitiska reformer. För att kunna skydda miljön och reglera en hållbar användning av naturtillgångar behövs mer hänsyn till nationell miljölagstiftning när Sverige eller EU sluter investeringsavtal med andra länder, menar Romson.

Enforcing environmental responsibilities : a comparative study of environmental administrative law av Annika K. Nilsson, Uppsala universitet 2011

Syftet med avhandlingen är att studera hur mötet mellan miljörättsliga mål och förvaltningsrättsliga regelverk och principer ser ut vid genomförandet av miljörätten och om det krävs ändrade rättsliga strukturer för ett effektivt genomförande av miljömålen. Tre länder jämförs: Sverige, Storbritannien och Nederländerna. Miljörätten och tillsynssystemen i de tre länderna presenteras. 

Rapporter från Brottsförebyggande rådet
Rättsväsendets hantering av ungdoms­ärenden : handläggningstid och personuppklaring (2012:5)
Ungdomsbrott utreds för långsamt trots särskilda skyndsamhetskrav. Det tar i många fall längre tid att hantera ungdomsbrott än brott där vuxna är inblandade. Det är också stora skillnader mellan länen i handläggningstider. Förändringar som skulle kunna effektivisera handläggningen är bl.a. snabbare förhör med vittnen, noggrannare förhörsprotokoll och att poliser i yttre tjänst får bättre kunskap om den lagstiftning som gäller i utredningar med unga.

Utpressning i Sverige : tvistelösning, bestraffning och affärsidé (2012:6)
Brås kartläggning av polisanmälningar om utpressning visar att antalet fall mångdubblats under 2000-talet. Utsatt och utövare känner ofta varandra sen tidigare och bara ett av tre fall har koppling till kriminella grupperingar. Även ungdomar är numera inblandade i denna typ av brott – ett exempel är ”bötning”, en bestraffning för en påhittad eller upplevd kränkning där summan kan ligga på 500–2 000 kronor.

Rapporterna går att ladda ned från http://www.bra.se/.

Annons
Annons