search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Undantag från skattekontroll gäller även internationellt

Handlingar som inte får granskas av Skatteverket på grund av bland annat advokatsekretessen får inte heller lämnas ut för kontroll i andra länder. Det klargör regeringen i en proposition, efter kritik från Advokatsamfundet.

Genom propositionen implementerar Sverige EU:s nya faktureringsdirektiv. Direktivet innehåller bland annat regler om elektronisk åtkomst till fakturor för kontrolländamål. Syftet är att en behörig myndighet i något av EU-länderna smidigt ska kunna kontrollera fakturor där det ska betalas moms i detta EU-land.

När utredningen bakom propositionen remissbehandlades var Advokatsamfundet kritiskt mot detta förslag, eftersom det innebär att myndighetsutövning flyttas utomlands. Samfundet pekade också på att förslaget tycktes innebära att handlingar som omfattas av advokatsekretess, och som inte kan krävas ut av Skatteverket, skulle lämnas ut till utländska myndigheter.

I propositionen har regeringen tagit fasta på samfundets kritik på den sista punkten. Det finns, skriver regeringen, skäl att förtydliga förslaget så att det klargörs att undantaget i 47 kap. 2 § skatteförfarandelagen också gäller för utländska myndigheter, som alltså inte ska få tillgång till advokaters fakturor när de innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Annons
Annons