search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2011/1746 Statsstödsutredningens betänkande Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)
R-2011/1772 Betänkandet Asylsökande ensamkommande barn – En översyn av mottagandet (SOU 2011:64)
R-2011/1790 Departementspromemorian Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2011:44)
R-2011/1857 Förslag om hanteringen av Riksrevisionens rapporter
R-2012/0082 Promemorian Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter
R-2012/0121 Promemorian Nya Regler om prospekt (Ds 2012:1)
R-2012/0125 Promemorian Förslag till kustbevakningsdataförordning
R-2012/0160 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner, KOM (2011) 897 slutlig
R-2012/0242 Utkast till ändring i förordningen (2011:704) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning
R-2012/0260 Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Annons
Annons