search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Oproportionerligt att kräva uppgifter om advokaters klientmedelskonton

Skatteverkets generella tredjemansrevision mot SEB var oproportionerlig. Det fastslår Högsta förvaltningsdomstolen, som i slutet av februari kom med sin dom i ett uppmärksammat mål.

SEB-målet gällde frågan om en bank är skyldig att lämna ut uppgifter om bland annat advokaters klientmedelskonton till Skatteverket. Ärendet – ett vitesärende – har vandrat genom instanserna i flera år. Men i februari fick det till sist sitt slutgiltiga avgörande, när Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, undanröjde länsrättens och kammarrättens domar.

– Det här är en oerhört viktig dom för hela advokatkåren. Den visar att Skatteverket inte har den oinskränkta rätt att få ut handlingar och uppgifter som verket i processen hävdade att man har, säger advokat Peter Nordquist, som företrädde SEB i målet.

Advokatsamfundet intervenerade i kammarrätten och HFD, och hävdade att advokatsekretessen måste få företräde framför Skatteverkets behov av kontroll. Och HFD ger stöd till den uppfattningen. I sin dom tar HFD hänsyn till att det är viktigt att den enskilde har möjlighet att söka råd och biträde i skydd av advokaters tystnadsplikt. Mot den bakgrunden finner domstolen att Skatteverkets beslut om generell tredjemansrevision är oproportionerligt. HFD konstaterar också att uppgifter om advokaters klientuppdrag i praktiken inte har kunnat undantas från granskning på något effektivt sätt. Skatteverket hade i denna fråga angivit att SEB kunde hävda advokatsekretessen genom att begära undantag. Denna uppfattning godtog dock inte HFD. Skatteverkets revisionsbeslut kunde därför inte läggas till grund för det aktuella vitesföreläggandet, och underinstansernas beslut om att döma ut vitet undanröjdes.

– Det är viktigt att HFD klargjort relationen mellan proportionalitetsprincipen och reglerna om undantagande. Domen gör att Skatteverket inte kan undandra sig att göra noggranna proportionalitetsbedömningar framöver, säger Peter Nordquist.

SEB:s hänvisningar till Europakonventionen och EU:s rättighetskatalog behandlas inte i HFD:s dom, eftersom domstolen funnit att revisionen stupat redan på den bristande proportionaliteten. Peter Nordquist beklagar att man inte fick svar på alla frågor, men räknar med att svaren kommer i senare mål.

Högsta förvaltningsdom­stolens dom i mål nr 7066-10

SEB-målet
2006 initierade Skatteverket en generell tredjemansrevision hos SEB. Banken uppmanades att lämna ut uppgifter om samtliga transaktioner på klientmedelskonton år 2005, totalt ungefär 900 konton. Knappt hälften av kunderna var advokatbyråer. Men SEB nekade till att lämna ut uppgifterna, bland annat med hänvisning till advokatsekretessen.
När det inte gick att komma överens förelade Skatteverket i april SEB vid vite om en miljon kronor att lämna ut uppgifterna. I april 2007 gick Skatteverket till länsrätten för att få vitet utdömt. Beloppet hade då sänkts till en krona.
SEB överklagade, men både länsrätten och kammarrätten gick på Skatteverkets linje. Enligt kammarrätten hindrar varken banksekretessen eller advokatsekretessen att banken lämnar ut uppgifterna till Skatteverket.

Tredjemansrevision
Skatteverket får besluta om tredjemansrevision, alltså att inhämta uppgifter för kontroll av någon annan än den som revideras. Regler om undantagande av handlingar och uppgifter finns sedan den 1 januari i år i 47 kap. skatteförfarandelagen. Vissa handlingar kan undantas från granskning, och somliga får inte tas i beslag. Detta gäller handlingar som innehåller uppgifter som bland annat advokater anförtrotts i tjänsteutövningen. Advokatsamfundet har vid en rad tillfällen uttryckt kritik mot systemet med tredjemansrevisioner, som man anser öppnar för så kallade fishing expeditions, där Skatteverket går igenom en stor mängd material utan att det egentligen finns några konkreta misstankar. Regeringen har numera utfärdat direktiv för en utredning som bland annat ska se över reglerna om tredjemansrevisioner.

Annons
Annons