search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Ny litteratur vid Juridiska biblioteket. Tryckår: 2012 om inte annat anges.

Arnstberg, Karl-Olov: Papillarlinjerna : en dokumentär om rättsröta i Sverige / Karl-Olov Arnstberg & Trond Sefastsson (Skärholmen : Debattförlaget. 311 s.)
Brotten mot allmänheten och staten / av Magnus Ulväng m.fl. (Iustus. 312 s. Svensk straffrätt ; 4)
Brussels I regulation / edited by Ulrich Magnus, Peter Mankowski (München : Sellier. 972 s. European commentaries on private international law ; 1)
Bylund, Bo: Arbetsrätt i praktiken : en handbok / Bo Bylund och Lars Viklund (16. uppl. Norstedt, 2011. 327 s.)
Dereborg, Anders: Brottsskadelagen : en kommentar / Anders Dereborg och Ann-Christine Lindeblad (Norstedts juridik. 202 s.)
Edvardsson, Leif: Skatteregler för incitamentsprogram (2. uppl. Norstedts juridik. 276 s.)
Fredriksson, Max: Brottsoffrens rättigheter i brottmålsprocessen / Max Fredriksson, Ulf Malm (4. uppl. Norstedts juridik. 149 s.)
Gyland, Christina: Skatterätt : en introduktion / Christina Gyland, Olof Jakobsson §(9. uppl. Studentlitteratur. 132 s.)
Hedegaard Kristensen, Lars: Lærebog i dansk og international køberet / Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen & Torsten Iversen (4. udg. København : Jurist-og Økonomforbundet, 2011. 330 s.)
Holmquist, Rolf: Skatt och skattebrott / Rolf Holmquist, Johan Lindmark (Norstedts juridik. 138 s. Ekobrott ; 1)
Iseskog, Tommy: Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv (5. uppl. Norstedts juridik. 249 s.)
Jordabalken : en kommentar till JB och anslutande författningar / Lars K. Beckman m.fl. (2. uppl. Norstedts juridik. 741 s.)
Millqvist, Göran: Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom (6. uppl. Norstedts juridik, 2011. 233 s.)
Offentligrättsliga principer / redaktör Lena Marcusson (2. uppl. Iustus. 240 s.)
Ramberg, Christina: Malmströms Civilrätt / Christina Ramberg ; under medverkan av Tore Sigeman (22. uppl. Malmö : Liber. 385 s.)
Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle – rättshistoriskt och komparativt : vänbok till Rolf Nygren / redaktörer: Maarit Jänterä Jareborg, Mats Kumlien (Iustus, 2011. 436 s. De lege ; 2011)
Scandinavian women's law in the 21st century Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø (Copenhagen : DJØF Publi­shing. 283 s.)
Utblick och inblick: vänbok till Claes Sandgren / redaktörer: Tom Madell m.fl. (Iustus. 493 s.)
Vindeløv, Vibeke: Reflexive mediation : with a sustainable perspective / Vibeke Vindeløv ; translated by Steven Harris (København : Jurist-og Økonomforbundet. 383 s.)
Yearbook for Nordic tax research. 2011, taxation on intangible assets / Jane Bolander, ed. (København : DJØF. 312 s.)
Zackariasson, Laila: Borgenärsskydd och specialitet : om identitet, individuell bestämning och individualisering som förutsättningar för borgenärsskydd vid anspråk som har uppstått och fått sitt innehåll med borgenärens samtycke (Iustus. 761 s. Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala ; 121)
Zetterström, Stefan: Sakrättens fyra huvudfall (3. uppl. Iustus. 165 s.)

Annons
Annons
Annons